Realizowane projekty

„Kreatywnie w Przedsiębiorczość”

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowane i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym.

Do celów szczegółowych projektu należą:
 

 1. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie scenariuszy zajęć lekcyjnych łączących przedsiębiorczość z naukami matematyczno-przyrodniczymi dla 875 uczniów.
 2. Wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wśród 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez rozwijanie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie zasobów Portalu Edukacyjnego stosującego innowacyjne narzędzia edukacyjne.
 3. Wzrost wiedzy 22 nauczycieli/ek przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości z liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez udział w szkoleniach podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi i metod w pracy z uczniem.


W projekcie weźmie udział pięć liceów ogólnokształcących z Lublina:

 1. I LO im. Stanisława Staszica,
 2. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
 3. VI LO im. Hugona Kołłątaja,
 4. XX LO im. Orląt Lwowskich,
 5. XXIV im. Jana Pawła II.

Projekt realizowany jest przez miasto Lublin  Lubelski Inkubtor Przedsiębiorczości Politechniki  Lubelskiej odpowiedzialny jest za realizację  Platformy Edukacyjnej.

Efekty realizacji projektu

W ramach projektu powstanie innowacyjny program nauczania Podstaw przedsiębiorczości, na który złożą się scenariusze lekcji zgodne z nową podstawą programową opracowane przez ekspertów oraz nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości. Opracowane zostaną również dodatkowe narzędzia przekazu audiowizualnego. Scenariusze będą nawiązywały do treści przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na etapie upowszechniania projektu scenariusze lekcji zostaną przekazane wszystkim liceom z Lublina.

Kolejnym produktem projektu będzie Portal Edukacyjny. Głównym jego modułem, obok modułu e-learningowego dla nauczycieli, będzie gra edukacyjna symulująca proces tworzenia i funkcjonowania wirtualnych firm, instytutów badawczych działających na zasadach komercyjnych, funkcjonujących w dziedzinach matematyki, fizyki, chemii i biologii. W trakcie użytkowania programu uczniowie poznają w formie praktycznej wszystkie etapy zakładania działalności gospodarczej (zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny), poznają źródła pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność, zmierzą się z hipotetycznymi zdarzeniami, które mogą się pojawić w realnym funkcjonowaniu firmy, będą nawiązywać współpracę lokalną, a nawet międzynarodową w ramach wirtualnego rynku. Nauczyciele będą pełnić rolę moderatorów zdarzeń losowych występujący w grze. To wszystko pozwoli uczniom w „warunkach laboratoryjnych” poznać od strony praktycznej funkcjonowanie biznesu.

Uczniowie biorący udział w pilotażowym wdrażaniu portalu, którzy osiągną najlepsze wyniki, pojadą na wycieczkę edukacyjną do CERN.


Przedsiębiorczy Inżynier

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego ciągle podejmuje nowe wyzwania i działania. Wzrasta liczba firm współpracujących z Inkubatorem, a także stale podejmowane są nowe inicjatywy związane z rozwojem jednostki.

Priorytetowym celem Inkubatora jest wspieranie przedsiębiorczości, więc została podjęta współpraca z Ministerstwem Gospodarki, w wyniku której realizowany jest  projekt „Przedsiębiorczy Inżynier”, skierowany do studentów, absolwentów, a także doktorantów uczelni lubelskich. Na projekt ten składają się szkolenia z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości, a także w zależności od preferencji szkolenia specjalistyczne do wyboru: komputerowe wspomaganie projektowania na bazie AutoCAD, wizualizacje architektoniczne w budownictwie, lub kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki, w ramach zadania polegającego na rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Zakładanym efektem projektu będzie pomoc absolwentom m.in. takich kierunków studiów stacjonarnych i podyplomowych jak: „Budownictwo”, „Wzornictwo przemysłowe”, „Architektura i Urbanistyka”, „Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn”, „Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków”, „Nowoczesne materiały inżynierskie”,
w uruchomieniu i prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej. Szkolenia z  zakresu przedsiębiorczości ukierunkowanej na branżę budowlaną, przygotują studentów i absolwentów do funkcjonowania na rynku, wyposażą w ogólną wiedzę z zakresu kierowania własnym przedsięwzięciem, a dodatkowo w ściśle specjalistyczną wiedzę, dzięki której będzie im łatwiej funkcjonować na rynku i być konkurencyjnym.

Inkubator Przedsiębiorczości współpracując z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości zorganizował także szkolenie na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w konkursach ogłaszanych przez LAWP. Spotkanie to wzbudziło szerokie zainteresowanie wśród studentów. Wśród uczestników ww. szkolenia ogłoszono konkurs na najlepszy pomysł na biznes. Nagrodą była między innymi pomoc przy opracowaniu biznesplanu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Planujemy i wdrażamy wiele nowych projektów skierowanych do środowiska akademickiego, mając świadomość jak ważna jest edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Pomagamy młodym ludziom postawić pierwsze kroki w biznesie, a także staramy się wykształcić wśród nich operatywność i skłonność do działań przedsiębiorczych.

"Skoro i tak musisz myśleć, dlaczego nie miałbyś myśleć wielkimi kategoriami? "
Donald Trump


Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej przystąpił do realizacji projektu "Współpraca – to się opłaca!". 30 czerwca 2011 r. została zawarta pomiędzy Województwem Lubelskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego a Politechniką Lubelską w Lublinie, umowa nr 438/POKL.08.02.01-06-047/10-00 o dofinansowanie projektu pt. „Współpraca – to się opłaca!”.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw a realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „LEWIATAN”.

Działania zamierzone w projekcie mają na celu współpracę między sferą nauki a światem biznesu, tj. pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczo-rozwojowymi w obszarze transferu technologii na terenie województwa lubelskiego, poprzez zorganizowanie 20 staży naukowców w przedsiębiorstwach oraz 10 staży pracowników przedsiębiorstw na Politechnice Lubelskiej. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 osób: pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej zajmujący się problematyką zarządzania energią w szczególności racjonalizacją jej zużycia oraz przedstawiciele przedsiębiorstw chcący korzystać z transferu technologii w zakresie gospodarki energetycznej, zamieszkali lub zatrudnieni w województwie lubelskim.

Ponadto dla Uczestników projektu przewidziano szkolenia praktyczne z następujących modułów:

 • Wybrane aspekty prawa patentowego oraz własności intelektualnej (8 h)
 • Innowacje i konkurencyjność – model, mechanizmy i zarządzanie (8 h)
 • Finansowanie i komercjalizacja badań (8 h)

Każdy Uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, serwis kawowy i obiad podczas przerw w zajęciach. Więcej informacji na temat projektu na stronie www.wspolpraca.pollub.pl.

Strona internetowa projektu "Współpraca - to się opłaca!"


Projekt "Politechnika kolebką przedsiębiorczości" realizowany jest w ramach Priorytetu VIII, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, a jego wartość przekracza kwotę 700 000 zł. Jest to szansa dla 60-ciu studentów i młodych pracowników naukowych, którzy mają innowacyjne pomysły i chcieliby podjąć próbę ich komercjalizacji poprzez nawiązanie współpracy z przemysłem, a w konsekwencji założenie spółki typu spin-off lub spin-out.

Osoby biorące udział w  projekcie, mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy m.in. z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, komercjalizacji wiedzy, rachunkowości i finansów w działalności firmy, prawa handlowego i administracyjnego, marketingu oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Zaplanowane szkolenia branżowe (uprawnienia w budownictwie, kosztorysowanie robót budowlanych, AutoCAD-komputerowe wspomaganie projektowania) podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestników a platforma e-learningowa i interaktywny proces kształcenia stanowią źródło uporządkowanej, skonkretyzowanej wiedzy, dostępnej przez 24h, 7 dni w tygodniu. Wymiernym efektem skorzystania ze wsparcia, jakie oferuje LIP PL będą firmy, założone i prowadzone przez młodych ludzi, którzy wyposażeni w praktyczną wiedzę i umiejętności, staną się potencjalnymi klientami Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ale już na zasadach komercyjnych.
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.kolebka.pollub.pl.

Logo projektu "Politechnika kolebką przedsiębiorczości"


Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej realizuje obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" projekt pt. "Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do samozatrudnienia" o wartości przekraczającej kwotę 500 000 zł, w całości pochodzącą ze środków EFS, okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.12.2010 r.

Powyższe przedsięwzięcie zakłada objęcie kompleksowym wsparciem merytorycznym 40 osób, w wieku do 25 roku życia, zamierzających założyć własną firmę. Nasza pomoc polega na realizacji cyklu szkoleń, warsztatów technicznych i prowadzeniu doradztwa z zakresu prawa, przedsiębiorczości, zasad prowadzenia firmy, księgowości i finansów, ubezpieczeń społecznych, zdobywania środków finansowych z programów Unii Europejskiej, a także zagadnień branżowych dostosowanych do preferencji uczestników. Po przeprowadzonej akcji promocyjno - informacyjnej do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 100 osób, co potwierdza duże zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, szczególnie po uwzględnieniu faktu, że w tym samym okresie inne instytucje prowadziły rekrutację do wielu projektów o zbliżonej tematyce. Udział w projekcie "Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do samozatrudnienia" gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych każdemu początkującemu przedsiębiorcy.
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.twojafirma.pollub.pl.

Logo projektu "Inkubator przedsiębiorczości etapem na drodze do samozatrudnienia"


Celem ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki konkursu było wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących "Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości", które promują rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej, aktywizują i podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz dają szansę na tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy absolwentom, studentom i pracownikom naukowym uczelni.

Złożony przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej wniosek został rekomendowany przez Komisję Oceniającą do wsparcia. W dniu 24 maja 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Gospodarki a Politechniką Lubelską na pokrycie części kosztów związanych z realizacją określonego we wniosku zadania.

W ramach umowy LIP PL wyposaży i uruchomi pracownię grafiki komputerowej. Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie stanowić będą narzędzie, dzięki któremu Beneficjenci uzyskają możliwość profesjonalnego projektowania reklam, stron www, materiałów informacyjnych, katalogów, gadżetów promocyjnych. Ponadto część Beneficjentów prowadzących działalność w oparciu o programy graficzne i komputery o dużej mocy obliczeniowej uzyska możliwość korzystania z w pełni profesjonalnego sprzętu przy świadczeniu swoich usług. W wyniku realizacji projektu wsparcie Inkubatora stanie się pełniejsze, Beneficjenci będą przygotowywali oferty oraz świadczyli lepsze jakościowo usługi.

Projekt - Dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości


wejdź na www.inkubator.pollub.pl