Jednostki administracyjne

Schemat organizacyjny Politechniki Lubelskiej


PION REKTORA

Stanowisko Sekretarza Rektora
Biuro Rektora i Organizacji Uczelni
Dział Spraw Osobowych
Stanowisko Radcy Prawnego
Zespół Audytu Wewnętrznego
Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Planowania Obronnego i Bezpieczeństwa
Biuro Promocji
Biuro Rzecznika Patentowego
Inspektor Ochrony Danych

Schemat organizacyjny pionu rektora


PION PROREKTORA DS. NAUKI

Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych
Biblioteka Politechniki Lubelskiej 
Punkt Informacji Patentowej

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. nauki


PION PROREKTORA DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-BIZNESOWYM

Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości
Biuro Projektów

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym


PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH

Dział Nauczania i Toku Studiów
Dział Spraw Studenckich
Biuro Karier 
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Biuro Kształcenia Międzynarodowego

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. studenckich


PION KANCLERZA

Kwestor, Zastępca Kanclerza

Zastępca Kanclerza

Dział Inwestycji i Remontów

Dział Administracyjno-Gospodarczy 
Kancelaria Główna
Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego
Centrum Informatyczne
Centrum Sportowe
Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników
Sekcja Inwentaryzacji
Domy Studenckie

Schemat organizacyjny pionu kanclerza

Schemat jedn. i kom. org. bezpośrednio podporządkowanych kwestorowi, zastępcy kanclerza

Schemat jedn, i kom. org. bezpośrednio podporządkowanych zastępcy kanclerza