Jednostki administracyjne

Schemat organizacyjny Politechniki Lubelskiej


PION REKTORA

Stanowisko Sekretarza Rektora
Kwestor

Biuro Rektora i Organizacji Uczelni
Dział Spraw Osobowych
Centrum Promocji i Informacji
Stanowisko Radcy Prawnego
Zespół Audytu Wewnętrznego
Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Planowania Obronnego i Bezpieczeństwa
Inspektor Ochrony Danych
Biuro Rzecznika Patentowego
Uczelniane Laboratorium Innowacyjnych Technik Pomiarowych

Schemat organizacyjny pionu rektora

Schemat jedn. org. bezpośrednio podporządkowanych kwestorowi


PION PROREKTORA DS. NAUKI

Sekretariat
Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL
Punkt Informacji Patentowej

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. nauki


PION PROREKTORA DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-BIZNESOWYM

Sekretariat
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Biuro Projektów
Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym


PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH

Sekretariat
Szkoła Doktorska w PL
Dział Nauczania i Toku Studiów
Dział Spraw Studenckich
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Biuro Kształcenia Międzynarodowego

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. studenckich


PION KANCLERZA

Sekretariat

Zastępca Kanclerza

Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów

Dział Administracyjno-Gospodarczy 
Kancelaria Główna
Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego
Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż.
Centrum Sportowe
Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników
Sekcja Inwentaryzacji
Domy Studenckie

Schemat organizacyjny pionu kanclerza

Schemat jedn. org. bezpośrednio podporządkowanych zastępcy kanclerza