Misja biura

Uczelniane Biuro Projektów Politechniki Lubelskiej powstało w 2020 roku. Jest to jednostka ogólnouczelniana, której misją jest towarzyszenie pracownikowi naukowemu Politechniki Lubelskiej, podczas całego procesu aplikowania o fundusze zewnętrzne, adekwatnie do jego indywidualnych potrzeb. Działalność jednostki opiera się na założeniu, że współpraca pracownika naukowego
z przedstawicielem biura, podniesie jakość opracowywanego projektu, co przełoży się na  zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do wniosków przygotowywanych przez inne jednostki naukowe ubiegające się o zewnętrzne źródła dofinansowania.

Cel:

Głównym celem działalności Uczelnianego Biura Projektów Politechniki Lubelskiej jest efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania wspierające rozwój Uczelni i jej Pracowników.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez:

*     poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez Uczelnię środków pochodzących z funduszy zewnętrznych;

*     cykliczne spotkania z Pracownikami poszczególnych Jednostek;

*     informowanie jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej o możliwości pozyskiwania środków;

*     organizację szkoleń z zakresu kryteriów dostępu  aktualnie  ogłoszonych konkursów;

*     wsparcie podczas procesu aplikacji, w tym:

·       wsparcie w poszukiwaniu partnerów naukowych, społecznych lub innych właściwych dla danego konkursu;

·       weryfikacja zgodności projektu z wymogami konkursowymi;

·       przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni;

·       współpraca przy składaniu wniosków, w których Politechnika Lubelska pełni rolę partnera;

·       współpraca z podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi dokumentacje aplikacyjne dla Uczelni;

·       przygotowanie i systematyczne aktualizowanie opisów potencjałów jednostek oraz samej Uczelni;

*     w przypadku pozyskania przez Politechnikę Lubelską projektu do realizacji:

·       organizowanie szkoleń z zakresu wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu dla zespołu projektowego

·       akceptowanie wzorów formatek dokumentów projektu pod względem zgodności
z wytycznymi przygotowanymi przez koordynatora/kierownika projektu;

·       monitorowanie poprawności realizacji projektu - przeprowadzanie raz na kwartał wyrywkowej kontroli zgodnie z zasadami potencjalnej kontroli IP (w przypadku projektów krótszych niż 2 lata, kontrola będzie przeprowadzana raz na 2 m-ce) lub na wniosek Kierownika/koordynatora projektu;

·       pełnienie funkcji doradczej/wspomagającej podczas kontroli projektu  na wniosek kierownika/koordynatora projektu;