Zasady

Uchwała Nr 9/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia: (1) Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty (2) Zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi (3) Zasady i tryb opracowania planu rzeczowo-finansowego.