Organizacja Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni sprawuje Rektor Politechniki Lubelskiej, zaś na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych – ich kierownicy.

Elementami struktury Systemu na poziomie uczelnianym są: Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Na poziomie podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, struktura tworzona jest przez: wydziałową komisję ds. jakości kształcenia oraz pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia należy koordynacja działań mających na celu ustawiczne doskonalenie i unowocześnianie procesu kształcenia oraz poprawę warunków jego realizacji, a także monitorowanie i doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poprzez:

1. inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych niezbędnych do zapewniania jakości kształcenia;
2. opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia w Uczelni;
3. opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, w szczególności efektów kształcenia, z obowiązującym prawem, Misją i Strategią Rozwoju Uczelni oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych;
4. formułowanie wytycznych i zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy jakości kształcenia;
5. sporządzanie raportów wynikowych na podstawie danych z wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia oraz przedstawianie wniosków z ich analiz rektorowi i Senatowi Uczelni;
6. przedkładanie rektorowi opinii i wniosków w zakresie spraw związanych z oceną jakości kształcenia, w tym: 
a) działalności wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia,
b) propozycji wydziałów poddania się ocenie jakości kształcenia, realizowanej przez instytucje zewnętrzne,
c)wyników oceny przeprowadzonej przez instytucje zewnętrzne;
7. realizację zadań dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zleconych przez rektora lub prorektora ds. studenckich;
8. współpracę z dziekanami wydziałów, kierownikami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz wydziałowymi komisjami ds. jakości kształcenia;
9. współpracę z Senacką Komisją ds. Kształcenia w sprawach dotyczących jakości kształcenia.

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia powołana została Zarządzeniem Nr R-10/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. (zmiany - Zarządzenie Nr R-56/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. oraz Zarządzenie Nr R-30/2015 z dnia 19 maja 2015 r.)

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
2. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:
a) akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,
b) ankietyzacji;
3) monitoring programów kształcenia, w tym: zgodności programów kształcenia z obowiązującymi aktami prawnymi oraz prawidłowości sformułowań i kompletności opisów efektów kształcenia przedkładanych Senatowi Uczelni;
4) przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i przedłożenie go do zaopiniowania Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia, a po zaopiniowaniu – przekazanie Rektorowi Politechniki Lubelskiej.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, w osobie dr Anny Arent, powołany został Zarządzeniem Nr R-4/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

Zadania Wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia:
1. współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
2. opiniowanie nowo projektowanych programów kształcenia;
3. opiniowanie zmian w programach kształcenia;
4. analiza i ocena zasad obsady kadrowej poszczególnych kierunków studiów;
5. przedkładanie dziekanowi opinii i wniosków na podstawie analizy:
a) opinii pracodawców, uzyskanych na podstawie informacji z rynku pracy,
b) opinii absolwentów o przydatności nabytych, jak i brakujących elementów z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w danym programie kształcenia, uzyskanych na podstawie przeprowadzanych ankiet;
6. analiza wyników ankiet studenckich dotyczących oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich realizujących zajęcia w danym semestrze oraz oceny prowadzonych przedmiotów;
7. ocena stosowanych metod weryfikacji efektów kształcenia;
8. ocena programów kształcenia pod kątem całkowitego nakładu pracy studenta oraz osiągania założonych efektów kształcenia;
9. analiza i ocena procesu dyplomowania;
10. wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia;
11. inicjowanie działań naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia.

Zadania pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia:
1. bieżące nadzorowanie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej;
2. podejmowanie działań na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziale;
3. nadzorowanie wdrażania procedur jakości kształcenia na wydziale;
4. przeprowadzanie oceny organizacji procesu dydaktycznego realizowanego na wydziale;
5. koordynowanie prac i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi wydziału oraz Uczelni w zakresie działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, w tym w zakresie:
a) akredytacji wewnętrznej i zewnętrznej,
b) ankietyzacji;
6) przygotowanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale i przedłożenie go do zatwierdzenia wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, a po zatwierdzeniu – przekazanie kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.