Władze Uczelni

Organami kolegialnymi Politechniki Lubelskiej są Senat, rady wydziałów i Konwent.

Senat Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 7/2009/II z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej wprowadził konwent jako statutowy organ kolegialny Politechniki Lubelskiej.

Senat jest najwyższą władzą stanowiącą w Politechnice Lubelskiej.

Senat sprawuje pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych dziedzin i dyscyplin nauki.

Jednoosobowymi organami ustawowymi Politechniki Lubelskiej są rektor i dziekani.

Rektor kieruje działalnością Politechniki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. 

Politechnika Lubelska posiada trzech prorektorów:

  • prorektora ds. nauki,
  • prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym,
  • prorektora ds. studenckich.

Kompetencje prorektorów określa rektor.

Wydziałem kieruje dziekan. 

Rektor
Prorektorzy
Kanclerz
Senat 
Konwent