Konwent

Konwent jest organem kolegialnym Politechniki Lubelskiej, powoływanym i odwoływanym przez senat na wniosek rektora.

Konwent pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego rektora.

W skład konwentu wchodzą przedstawiciele:

 • organów samorządu terytorialnego i zawodowego;
 • instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych;
 • organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego;
 • przedsiębiorców i instytucji finansowych; 
 • przedstawiciele uczelni w liczbie nie większej niż połowa składu.

Posiedzenia konwentu zwołuje rektor, nie rzadziej niż 2 razy do roku.

Do kompetencji konwentu należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii oraz przedstawianie wniosków w zakresie kierunków rozwoju i programów dydaktycznych Politechniki Lubelskiej;
 • podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Politechniki Lubelskiej z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, studiów podyplomowych, doktoranckich oraz badań naukowych;
 • podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk i staży ułatwiających start zawodowy absolwentów Politechniki Lubelskiej;
 • wspieranie organizacyjne, logistyczne i finansowe Politechniki Lubelskiej w zakresie realizacji przedsięwzięć rozwojowych, w tym służących powiększaniu i modernizacji jej bazy materialnej.

Członków konwentu powołuje senat na wniosek rektora Politechniki Lubelskiej.

Kadencja konwentu odpowiada kadencji senatu.

Przewodniczący konwentu wybierany jest na pierwszym posiedzeniu konwentu na wniosek rektora Politechniki Lubelskiej.

Mandat członka konwentu wygasa:

 • z upływem kadencji,
 • z chwilą śmierci,
 • z dniem złożenia pisemnej rezygnacji,
 • z dniem odwołania przez senat.

Załączniki: