Prorektor ds. nauki

Prorektor ds. nauki
Prof. dr hab. Marzenna DUDZIŃSKA

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska pochodzi z Lublina i od lat szkolnych przejawiała zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.
W czasie studiów chemicznych na UMCS w Lublinie została uhonorowana nagrodą specjalną Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk im. Wojciecha Świętosławskiego. Była przewodniczącą sekcji studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Jej praca magisterska została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. W czasie studiów rozwinęły się także jej zainteresowania środowiskiem człowieka i jego ochroną. Od 1988 r. jest związana z Politechniką Lubelską, gdzie początkowo podjęła pracę na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, w Katedrze Technologii Wody i Ścieków (w 1994 r. przekształconą w Katedrę Inżynierii i Ochrony Środowiska, a w 1999 r. w Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska).
W latach 1989-1990 jako stypendystka Fulbright’a na University of Houston prowadziła badania nad usuwaniem kompleksów jonów metali ciężkich i chelatów metodami jonowymiennymi, które stały się podstawą doktoratu obronionego z wyróżnieniem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 1992 i nagrodzonego przez Ministra Nauki.
W 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy: „Występowanie i przemiany polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w układach: osady ściekowe – gleba”. W tym samym roku została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Lubelskiej.
W grudniu 2004 r. w Politechnice Lubelskiej powstał Wydział Inżynierii Środowiska, w którego tworzeniu prof. Dudzińska brała czynny udział, pełniąc funkcję prodziekana ds. nauki w latach 2004-2008. W strukturze WIŚ znalazł się Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, w którym w latach 2010-2016 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Jej badania naukowe dotyczą przemian i przemieszczania zanieczyszczeń niebiodegradowalnych w środowisku człowieka, w ściekach i osadach ściekowych oraz w procesach utylizacji odpadów, a ostatnio w powietrzu wewnętrznym. 
Autorka/współautorka 179 prac opublikowanych w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, 3 książek, a także redaktor/współredaktor 9 monografii opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych i 12 w wydawnictwach krajowych oraz autor 2 patentów. Brała udział w 6 projektach badawczych (w tym jednym w ramach 5 Programu Ramowego); kierowała 5 projektami.
W roku 2006 podjęła się organizacji Zakładu Inżynierii Środowiska Wewnętrznego i została jego kierownikiem, zajmując się zanieczyszczeniami w powietrzu wewnętrznym. Rozwija współpracę międzynarodową, m.in. z kilkoma czołowymi ośrodkami duńskimi (DTU Lyngby, Aalborg), TTZ, Bremerhaven, Niemcy, Empa, Dubendorf, Szwajcaria, Queensland University of Technology, Australia i University of Cassino, Włochy. W wyniku rozwoju zespołu, w roku 2016 zakład został przekształcony w Katedrę Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1978 r.), członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (od 2003 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2006 r.), International Society of Indoor Air Quality and Climate (od 2011 r.), Polskiej Akademii Inżynierskiej (od 2014 r.) oraz European Academy of Science and Art (od 2015 r.). W roku 2014 uzyskała tytuł profesora nauk technicznych.
Jej praca na Politechnice Lubelskiej została wielokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora PL, Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.) oraz Medalem Edukacji Narodowej (2006 r.).Oprócz stypendium Fulbright’a odbyła staż naukowy w Spectroscopy and Spectrochemie Institute, Dortmund, RFN, szkolenie w WHO oraz staż jako National Expert on the Detachement w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Rozwoju Naukowego w Brukseli. 
W roku 2016 została wybrana przewodniczącą Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych szkół technicznych na kadencję 2016-2020. 

Zakres kompetencji                                                          

Insygnia