Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym
Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA

Prof. dr hab. inż. Anna Halicka - rodowita Lublinianka, absolwentka II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Ukończyła studia na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Po studiach odbyła praktykę zawodową – przez 2 lata pracowała na stanowisku majstra budowy w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, a następnie przez 1,5 roku na stanowisku asystenta projektanta w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Lublinie. Ta praktyka zaowocowała uzyskaniem uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania, a kilka lat później – uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. 
W Politechnice Lubelskiej pracuje od 1989 roku w Katedrze Konstrukcji Budowlanych, w latach 2003-2008 pełniła obowiązki kierownika tej Katedry, od roku 2008 jest jej kierownikiem. Prowadzi różnorodne zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji budowlanych, w szczególności betonowych. Jest promotorem ponad 120 prac dyplomowych, głównie magisterskich.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w roku 1994 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej (promotor – prof. dr hab. inż. M. Król, dr hc), a doktora habilitowanego w roku 2008 również na tym samym wydziale. Jest autorem lub współautorem ponad 90 prac naukowych i jednego patentu. Odbyła staż naukowy w Technical University Delft. Jest promotorem jednego zakończonego przewodu doktorskiego i dwóch przewodów otwartych. Była recenzentem 1 przewodu habilitacyjnego (recenzent CK), 8 przewodów doktorskich, 4 monografii (w tym dwóch habilitacyjnych), artykułów w czasopismach (w tym z listy A), a także członkiem jednej komisji przewodu habilitacyjnego. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2016-2020 i przewodniczącą Sekcji Konstrukcji Betonowych tego komitetu, a także zastępcą delegata do fib (Fédération internationale du béton). Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Działając na rzecz Uczelni, pełniła funkcje: członka Senatu PL w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016, członka Komisji Senackich: ds. kształcenia (2008-2012) i ds. badań naukowych (2012-2016), członka Rady Wydziału od roku 2008, członka Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (2005-2008) i przewodniczącej tej komisji (2008-2012 i 2012-2016), sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1996-1997) i członka komisji przygotowujących raporty dla PKA.
W jej działalności społecznej najważniejsze są: członkostwo w PZITB (Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa), pełnienie funkcji sekretarza Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB, członkostwo w LOIIB (Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa) i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w LOIIB, członkostwo w Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków, członkostwo w komisjach kolejnych edycji konkursu „Złota Kielnia”, prowadzenie wykładów i szkoleń dla środowiska inżynierskiego.
Prof. dr hab. inż. Anna Halicka jest autorem lub współautorem ponad 90 ekspertyz technicznych i ponad 50 projektów konstrukcyjnych obiektów budownictwa przemysłowego, komunalnego, ogólnego i zabytkowego, orzeczeń technicznych na rzecz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinii o innowacyjności przedsięwzięć gospodarczych.
Odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”, srebrną i złotą Honorową Odznaką Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zakres kompetencji

Insygnia