Senat

W skład senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani oraz wybrani przedstawiciele:

  • nauczycieli akademickich  posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (w liczbie po dwie osoby z każdego wydziału),

  • pozostałych nauczycieli akademickich (w liczbie po jednej osobie z wydziału oraz jedna osoba z jednostek międzywydziałowych),

  • studentów (po jednej osobie z wydziału - reprezentującej studia stacjonarne oraz jeden przedstawiciel studiów niestacjonarnych),

  • doktorantów (jedna osoba),
  • pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi (w liczbie trzech osób).

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej i przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni (po jednym z każdego związku).

Senat Politechniki Lubelskiej sprawuje pieczę nad poziomem kształcenia i rozwojem uprawianych dziedzin i dyscyplin nauki.

Skład Senatu

Kompetencje Senatu

Komisje senackie