Aktualności

 

1. Research Fund for Coal & Steel = Fundusz Badawczy Węgla i Stali

 
Projekty te obejmują: procesy produkcji, stosowania, wykorzystania i przekształcania zasobów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ograniczenia emisji CO2 z wykorzystaniem węgla i produkcji stali.

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub mogą one znacząco się przyczynić do takiej działalności.
 

Szczegółowe zaproszenia do składania wniosków zawierają terminy i warunki składania wniosków, w tym informację czy procedura jest jedno- czy dwuetapowa, oraz terminy i warunki oceny wniosków, priorytety, przewidywana kwotę wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Badawczego Węgla i Stali znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:

http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.htm

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej w 2020: 15 września 2020, do 17.00.

2. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi. Działania, które będą realizowane w ramach FSS powinny przyczynić się do rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi tych krajów. W ramach FSS, którego budżet będzie pochodzić w 90% z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 10% z budżetu państwa polskiego.

3. Aktualne konkursy NCN

4. Aktualne konkursy NCBiR

5. Aktualne konkursy NAWA

6. Konkursy MNiSW