NEWEX

NEWEX - Investigation and development of a new generation of machines for the processing of composite and nanocomposites materials - Badania i rozwój maszyn nowej generacji do przetwarzania kompozytów i nanokompozytów

Ogólne informacje
Horizon 2020, MSCA-RISE
Marie Skłodowska-Curie Actions: Research and Innovation Staff Exchange
Nr referencyjny projektu: Horizon 2020, Call: H2020-MSCA-RISE-2016
Umowa numer: GA 734205
Data rozpoczęcia: 2017-01-01
Data zakończenia: 2020-12-31
Czas trwania: 48 miesięcy
Stan zaawansowania projektu: realizowany
Akronim projektu: NEWEX
Budżet: 1,305,000.00 €
Grant pokrywa 100 % uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z działaniami.
Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Premia na Horyzoncie): 454,460.00 PLN

Osoba odpowiedzialna:
Prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora

Uczestnicy projektu:

  1. POLITECHNIKA LUBELSKA (PL), Nadbystrzycka 38d, Lublin 20 618, Polska
  2. TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH (TUK),Letna 9, Kosice 042 00, Słowacja
  3. UNIVERSIDADE DO MINHO (UMINHO), Largo do Paco, Braga, 4704 553, Portugalia
  4. Zamak Mercator Sp. z o. o.,Piłsudskiego 63, Skawina 32050, Polska
  5. Borra s.r.o., Husova 242/9, Praha 1 110 00, Czechy
  6. SEZ Krompachy a.s., Hornadska 1, Krompachy 05342, Słowacja

Opis projektu
Głównym celem projektu NEWEX jest wymiana naukowców z instytucji uczestniczących w projekcie i rozwój ich kariery zawodowej oraz promowanie międzynarodowej, a także międzysektorowej współpracy między instytucjami krajów UE. Kolejnym celem jest promowanie, doskonalenie i rozwijanie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej między akademickimi ośrodkami badawczymi (Politechniką Lubelską, Politechniką w Koszycach, Uniwersytetem w Minho) oraz organizacjami przemysłowymi, tj. MŚP (Borra sro, Zamak-Mercator Sp. z o.o. i SEZ-Krompachy as).
Działalność badawczo-rozwojowa w ramach projektu NEWEX koncentruje się na dogłębnych badaniach i testach wytłaczania materiałów polimerowych, który to proces jest niezbędny w wielu dziedzinach gospodarki, a zatem otrzymane wyniki będą miały duże znaczenie dla przemysłu, w tym dla MŚP z Europy (producenci polimerów i produktów polimerowych, producenci kosmetyków, środków spożywczych i dodatków modyfikujących). Działania w zakresie badań i rozwoju mają na celu poprawę procesu produkcyjnego (wyższa wydajność, niższe zużycie energii, mniej odpadów).
Kolejnym ważnym aspektem projektu jest zwiększenie wymiany wiedzy, najlepszych praktyk, know-how, innowacji, doświadczenia, wzajemnej współpracy i kultury pracy między różnymi organizacjami (środowiska akademickie i MŚP reprezentujących branżę) oraz różnymi regionami i krajami w Europie (Polska, Czechy, Słowacja, Portugalia).
Ogólnym celem proponowanych działań badawczo-rozwojowych jest zaprojektowanie i zbudowanie pilotażowej wytłaczarki oraz przetestowanie prototypu wytłaczarki nowej generacji z innowacyjną, aktywną strefą rowkowaną (IAGFS), oryginalnym segmentem obrotowym cylindra (ORBS) oraz specjalnym ślimakiem (SS) do przetwórstwa materiałów kompozytowych i nanokompozytowych.
Naukowym i innowacyjnym celem projektu jest opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wytworzenie i przetestowanie oryginalnego układu uplastyczniającego wytłaczarki nowej generacji oraz określenie geometrii wytłaczarki i warunków technologicznych procesu wytłaczania w celu zwiększenia skuteczności tego procesu. W szczególności polegającego na zwiększeniu szybkość przepływu polimeru, uzyskaniu lepszej jakości wytłoczyny, głównie dzięki większej homogenizacji właściwości mechanicznych i cieplnych, polepszeniu struktury materiału, mniejszego zużycia energii jednostkowej i większej sprawności energetycznej w porównaniu do obecnie używanych wytłaczarek. Oczekuje się, że rozwiązanie to będzie lepsze od dotychczasowych we wszystkich aspektach o co najmniej 10%.
Utylitarnym celem projektu jest otwarcie nowych możliwości przetwarzania polimerów oraz opracowanie nowych technik i technologii wytłaczania w przemyśle polimerowym, spożywczym i kosmetycznym.

Koordynator:
Prof. dr hab. inż. Janusz W. SIKORA

POLITECHNIKA LUBELSKA
KATEDRA TECHNOLOGII I PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH
WYDZIAŁ MECHNICZNY
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel. +48 (81) 53-84-222
fax. +48 (81) 53-84-208
e-mail: janusz.sikora@pollub.pl