SMART Value

Ogólne informacje

"Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa - wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa tematu badawczego" - Values and valuation as key factors in protection, conservation and contemporary use of heritage – a collaborative research of European cultural heritage - SMART Value

Data rozpoczęcia: 13.12.2013

Data zakończenia: 12.09.2016

Czas trwania: 33 miesiące

Stan zaawansowania projektu: realizowany

Akronim Projektu: SMART Value

Budżet: 623 291 PLN                                           Źródło finansowania:

  • 7 Program Ramowy
  • Badania statutowe wydziału
  • Fundusze strukturalne (2014-2020)
  • Horyzont 2020
  • Narodowe Centrum Nauki (w ramach programu JPI Cultural Heritage)

 

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN

Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Choroś

Opis projektu:

Projekt realizowany w jest przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Lubelska (Polska - Koordynator),
  • Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie (Litwa),
  • Politechnika w Mediolanie (Włochy),
  • Uniwersytet w Maceracie (Wlochy),
  • firma Altravia s.r.l. (Włochy).

Projekt składa się z 3 głównych zadań:

1. Opracowanie i synteza stanu wiedzy (wartości i wartościowanie dziedzictwa)

2. Opracowanie metodologii SMART Values

3. Zastosowanie metodologii SMART Values w projektach pilotażowych (analiza wybranych dóbr dziedzictwa)

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie konsorcjum badawczego, które podsumuje stan wiedzy i doświadczenia oraz kreatywnie opracuje metodologie do analizy wartości ochrony, konserwacji i nowoczesnego wykorzystania dziedzictwa. Idea projektu polega na wykorzystaniu doświadczeń, metod i wyników badań nad wartościami dziedzictwa kulturowego, które są prowadzone w odniesieniu do różnych rodzajów dziedzictwa i w różnych warunkach. Głównym celem projektu jest możliwie najszersze wykorzystanie międzynarodowego doświadczenia, zebranego w odniesieniu do różnych grup typologicznych dziedzictwa, oraz w odniesieniu do różnych systemów wartościowania dziedzictwa. Obszary badawcze zostały wybrane z uwzględnieniem różnych elementów: grup typologicznych dziedzictwa kulturowego, obszarów oraz aspektów wartościowania. Główny cel badawczy projektu to opracowanie holistycznej metodologii wartościowania, która umożliwi postrzeganie i analizę dziedzictwa kulturowego w ogólnym kontekście uwarunkowań środowiskowych (w wymiarze kulturowym, ekologicznym, społecznym, ekonomicznym). Opracowana metodologia będzie miała charakter otwarty, dzięki czemu umożliwi wartościowanie dziedzictwa z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Teoria konserwatorska jest obecnie w fazie zmiany paradygmatu, który zakładał pełną ochronę formy i substancji obiektu zabytkowego. Współcześnie takie podejście nie jest możliwe do realizacji; zabytki muszą być przekształcane (adaptacja, modernizacja, przebudowy). Tradycyjna teoria konserwatorska traktowała zabytek jako całość, której wszystkie elementy były równowartościowe. Nie opracowano w ramach tej teorii metodologii analizy, która pozwoliłaby określić wartość poszczególnych elementów zabytków (tym samym zakres i konsekwencje możliwych ingerencji konserwatorskich). Istnieje pilna potrzeba opracowania teorii, która przestaje traktować wszystkie zabytki (i ich elementy) jako równocenne. Teoria ta powinna być opracowana w oparciu o metodologię analizy wartości. Metodologia powinna prowadzić do określenia ich materialnych nośników (tzw. atrybutów) oraz pozwalać na badanie ich zmian poprzez tzw. wskaźniki (indykatory). Celem projektu jest opracowanie metodologii analizy wartości obiektów zabytkowych. Realizacja tego celu bardzo istotnie przyczyni się do rozwoju współczesnej teorii konserwatorskiej – jest warunkiem przełamania kryzysu, w jakim znalazła się teoria konserwacji i ochrony dziedzictwa. Opracowany model wartościowania będzie rozpowszechniony i pozwoli na optymalizację działań w zakresie konserwacji, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego, a także znacznie poprawi porozumienie podmiotów uczestniczących w tych procesach.

Produktem projektu będzie opracowana holistyczna metodologia wartościowania, która umożliwi postrzeganie i analizę dziedzictwa kulturowego w ogólnym kontekście uwarunkowań środowiskowych (w wymiarze kulturowym, ekologicznym, społecznym, ekonomicznym). Opracowana metodologia będzie miała charakter otwarty, dzięki czemu umożliwi wartościowanie dziedzictwa z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Rezultaty projektu będą miały wartość praktyczną – opracowany model wartościowania będzie rozpowszechniony ipozwoli na optymalizację działań w zakresie konserwacji, ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

Koordynator:

Prof. dr hab. inż. Bogusłw SZMYGIN

Politechnika Lubelska

Wydział Budownictwa i Architektury

Katedra Konserwacji Zabytków

ul. Nadbystrzycka 40

20-618 Lublin

tel. +48 8 53 84 389 / 387

fax. +48 81 53 84 460

e-mail: b.szmygin@pollub.pl; k.choros@pollub.pl