Technologiczne i konstrukcyjne aspekty wytłaczania i wtryskiwania kompozytów i nanokompozytów polimerowych = Co-ExIn

Tytuł (ang): Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites = Technologiczne i konstrukcyjne aspekty wytłaczania i wtryskiwania kompozytów i nanokompozytów polimerowych.

Akronim: Co-ExIn
Nr kontraktu: 269177

Termin realizacji: 04.2011 – 04.2015
Budżet: 165 300 € (74 100 €)
Kierownik projektu w PL: Prof. dr hab. inż. Janusz Sikora

Cele projektu

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału naukowego, a także dydaktycznego pracowników naukowych, także młodych naukowców zatrudnionych w uczelniach przystępujących do projektu. Pracownicy zyskają nowe naukowe doświadczenia w obszarze przetwarzania polimerowych kompozytów o osnowie termoplastycznej, za pomocą maszyn ze ślimakowym układem uplastyczniającym. U każdego partnera projektu znajdują się zarówno wytłaczarki, jak i wtryskarki z jednoślimakowym bądź dwuślimakowym układem uplastyczniającym, a ich wykorzystanie przyczyni się do wielostronnego poznania zagadnień naukowych określonych w temacie projektu oraz ich doświadczalnej weryfikacji. Wymiana pracowników przyczyni się do transferu wiedzy pomiędzy poszczególnymi partnerami, w tym pomiędzy ośrodkami naukowymi Unii Europejskiej a uniwersytetem z kraju trzeciego, z Ukrainą. Realizacja projektu w zakresie przetwórstwa kompozytów o osnowie termoplastycznej z wykorzystaniem maszyn z ślimakowym układem uplastyczniającym będzie oparta na poznaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących technologii przetwórstwa, konstrukcji układów uplastyczniających oraz ich wzajemnego wpływu na właściwości otrzymywanych elementów kompozytowych.
Prace będą realizowane w czterech obszarach tematycznych: wytłaczania jednoślimakowego, wytłaczania dwuślimakowgo, wtryskiwania i przygotowywania oraz właściwości kompozytów termoplastycznych. Każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za jedno zagadnienie. Tematyka jest dobrana według doświadczenia każdego z partnerów. Za merytoryczne, prawidłowe i efektywne prowadzenie szkoleń oraz innych działań związanych tematycznie z każdym obszarze tematycznym będzie odpowiadała inna uczelnia, w której pracują naukowcy z dużym doświadczeniem w danej tematyce. Kwalifikacje uczestników projektu będą podnoszone poprzez wielopłaszczyznowe działania prowadzone w obrębie wymienionych obszarów tematycznych. Podczas wizyt w innych uczelniach pracownicy będą mogli brać udział w aktualnie prowadzonych przez daną uczelnię badaniach naukowych z zakresu termoplastycznych kompozytów polimerowych oraz ich przetwórstwa i właściwości. Uczelnie umożliwią udział w prowadzeniu badań laboratoryjnych, symulacyjnych, w analizie i interpretacji uzyskanych wyników. Pracownicy wyjeżdżający do innej uczelni będą uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, konsultacjach, seminariach oraz warsztatach z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych, jak również sami będą prowadzili wykłady, konsultacje oraz ćwiczenia. Pobyty pracowników przyniosą obustronne korzyści. Sami poprzez uczestnictwo i eksperymentalne uczenie się w organizowanych szkoleniach, seminariach i konferencji uzupełnią swoją wiedzę o nowe aspekty i doświadczenia. Natomiast prowadzenie przez nich różnorodnych zajęć badawczych oraz dydaktycznych pozwoli na przekazanie wiedzy także innym pracownikom uczelni partnerskich. W ten sposób transfer wiedzy będzie rozwijał wiedzę i generował kolejne inspiracje, pomysły, innowacyjność. Wzbogacona zostanie oferta wykładów i możliwości badawcze. Wymiana doświadczeń i nabycie nowych umiejętności podniesie jakość kształcenia. Do zdobywania nowych umiejętności praktycznych i prowadzenia nowej, własnej działalności badawczej będą zachęcani także inni młodzi naukowcy oraz studenci.

Jednostki naukowe współuczestniczące:

  1. Katedra Procesów Polimerowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, Lublin, POLSKA;
  2. Katedra Technologii Materiałów, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczny w Koszycach, Koszyce, SŁOWACJA;
  3. Instytut Technik Produkcyjnych, Wydział Budowy Samochodów i Maszyn, Wyższa Szkoła Zachodniosaksońska w Zwickau, Zwickau, NIEMCY;
  4. Katedra Technologii Przetwórstwa Tworzyw sztucznych, Instytut Chemii i Technologii Chemicznych, Politechnika Lwowska, Lwów, UKRAINA.