Aktualności

 

1. Research Fund for Coal & Steel = Fundusz Badawczy Węgla i Stali

 
Projekty te obejmują: procesy produkcji, stosowania, wykorzystania i przekształcania zasobów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ograniczenia emisji CO2 z wykorzystaniem węgla i produkcji stali.

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub mogą one znacząco się przyczynić do takiej działalności.
 

Szczegółowe zaproszenia do składania wniosków zawierają terminy i warunki składania wniosków, w tym informację czy procedura jest jedno- czy dwuetapowa, oraz terminy i warunki oceny wniosków, priorytety, przewidywana kwotę wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Badawczego Węgla i Stali znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:

http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.htm

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 15 września każdego roku.

2. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi. Działania, które będą realizowane w ramach FSS powinny przyczynić się do rozszerzenia wymiany studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi tych krajów. W ramach FSS, którego budżet będzie pochodzić w 90% z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 10% z budżetu państwa polskiego.