Euro-Entrepreneurship

Euro-Entrepreneurship - Creation of a cross-border university system to accompany business creators

Projekt Euro-Entrepreneuership - ogólnoeuropejski program wspierania przedsiębiorczości, został złożony na konkurs w ramach 5 Ramowego Programy UE ogłoszonego w roku 1999 (II Program Horyzontalny - European Contract Innovation and SME’s).

W wyniku konkursu projekt został zatwierdzony do finansowania przez Commission of the European Communities, Directorate-General Entreprise the IPS Programme pod numerem IPS029082PR.

Głównymi partnerami projektu były jednostki akademickie:

  • The University Nancy 2, (Francja)
  • The University of Liège, (Belgia)
  • The Fachhochschule of  Karlsruhe, (Niemcy)
  • Politechnika Lubelska (Polska)
  • The University of Umea, (Szwecja)

Kontraktorami w programie byli również:

  • The Company LORASI (Francja)
  • FEDIL (Federacja Przedsiębiorstw, Luxembourg)

Okres realizacji projektu: 1 października 2000 - 31 marca 2002.

Budżet projektu (finansowany w całości przez Komisje Europejską) wynosił 394.188 EUR.

Koordynator (PL): dr inż. Dariusz MAZURKIEWICZ (K. Podstaw Inżynierii Produkcji)

Skrócony opis programu:

Jednostki akademickie biorące udział w realizacji projektu postawiły sobie za cel utworzenie na bazie istniejących instytucji dydaktyczno-badawczych przygranicznego systemu inkubatorów przedsiębiorczości.

Miały one za zadanie wspieranie rozwoju aktywności ekonomicznych w środowiskach akademickich, głównie poprzez pomoc studentom, absolwentom uczelni oraz młodym pracownikom naukowym w zakładaniu własnych przedsiębiorstw, wykorzystujących wyniki prac badawczych prowadzonych w czasie studiów lub pracy na uczelni wyższej.

Szkoły wyższe krajów UE oraz krajów stowarzyszonych posiadają w swoich programach dydaktycznych kursy przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu, czy też tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw.

W większości odnoszą się one jednak wyłącznie do specyfiki rynku lokalnego. Niezrozumienie kultury innych krajów, ich rynków, zasad prowadzenia biznesu, itp. stanowią istotne ograniczenie rozwoju nowych firm. Dlatego też celem projektu było umożliwienie przedsiębiorstwom tworzonym w różnych, narodowych inkubatorach przedsiębiorczości szybkiego osiągnięcia europejskiego poziomu rozwoju przy jednoczesnym zwiększeniu aktywności badawczo-rozwojowych uczelni w zakresie międzynarodowego transferu technologii.

Program miał na celu pomoc w tworzeniu małych przedsiębiorstw, których zasięg działania miałby nie tylko charakter lokalny, ale obejmowałby również działania oparte na współpracy międzynarodowej.

Jego celem uzupełniającym było również utworzenie systemu narodowych inkubatorów przedsiębiorczości współpracujących przy tworzeniu i rozwoju firm o zasięgu międzynarodowym.

Ogólnoeuropejski zasięg programu polegał na wspólnym wypracowaniu uniwersalnych zasad wspierania przedsiębiorczości dla graniczących ze sobą regionów o zbliżonym rozwoju ekonomicznym, ale odrębnych systemach prawno–administracyjnych oraz uwarunkowaniach kulturowych.

Innowacyjność projektu polegała na wykorzystaniu do tego celu bogatego doświadczenia oraz istniejącej struktury, bazując na partnerskich ośrodkach uniwersyteckich.

Podczas seminariów organizowanych przez poszczególnych partnerów prezentowane były najbardziej kreatywne firmy z danego regionu, zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości oraz dyskutowano możliwości wykorzystania ich potencjału w celu wypracowania praktycznych wniosków.

Efektami programu było opracowanie cyklu szkoleń oraz przeprowadzenie seminariów dla absolwentów wyższych uczelni technicznych (wybranych z poszczególnych krajów partnerskich uczestniczących w projekcie).