NEPIRC


NEPIRC -
North East Poland Innovation Relay Centre

Koordynator
: prof. dr hab. inż Stanisław Płaska
Akronim: NEPIRC
Numer Kontraktu: 003464
Budżet projektu: 508.742 Euro

Okres realizacji: IV 2004 - III 2008

Członkowie konsorcjum IRC Polska Północno-Wschodnia:
 • Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)
 • Biuro Współpracy Regionalnej i Programów Europejskich - Olsztyn,
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT) 
 • Politechnika Lubelska, Lubelskie Centrum Transferu Technologii (LCTT) 
 • CASE Doradcy Sp. z o.o. - Warszawa, Polska

Celem projektu jest przedstawienie usystematyzowanego przeglądu wiedzy na temat potrzeb i potencjału technologicznego przedsiebiorstw
północno-wschodniej Polski. Jednocześnie zbadana zostanie dostępność potrzebnych tymże przedsiębiorstwom technologii na rynku europejskim oraz możliwość sprzedaży na rynku europejskim technologii wytworzonych przez przedsiębiorstwa północno-wschodniej Polski.

Projekt ma charakter badawczy.

W wyniku realizacji projektu powstaną opracowania badawcze opisujące aktualny stan i prognozujace potrzeby technologiczne firm regionu.

Priorytetem działań będzie stworzenie bazy danych IRC, gromadzącej informacje na temat potrzeb technologicznych przedsiębiorstw regionu oraz dostępnych do wykorzystania technologii, które następnie zostaną wykorzystane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu wdrożenia
nowych produktów i metod produkcji.

Głównymi metodami badawczymi będą:

 • badania terenowe (wizyty, ankiety przeprowadzane w wybranych przedsiębiorstwach regionu północno-wschodniej Polski, audyt
  technologiczny przedsiębiorstw),
 • analiza danych dotyczących wojewółdztw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego,
 • analiza danych na temat zapotrzebowania firm europejskich na technologie powstałe na terenie północno-wschodniej Polski.