Rozwój Kadry

Rozwój kadry – nowe prawo o szkolnictwie wyższym                (urlopy naukowe)

dotyczy płatnych urlopów naukowych dla nauczycieli akademickich przygotowujących rozprawę habilitacyjną oraz stypendiów habilitacyjnych w świetle zmian ustawy o szkolnictwie wyższym.

1. poprzez wykreślenie ust. 2 z art. 134 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zlikwidowane zostały płatne urlopy naukowe dla nauczycieli akademickich przygotowujących rozprawę habilitacyjną,

1.1. na podstawie art.33 ust 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 84 poz.455), przewody habilitacyjne mogły być prowadzone według dotychczasowych przepisów  tj. na podst. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach…….) do dnia 30 września 2013 roku,

2. art. 22.1 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84 poz. 455) z dniem 1 października 2011 zlikwidował stypendia habilitacyjne, które były przewidziane w art. 22 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym …… (Dz. U. Nr 65, poz. 595).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: (Dz. U. 2012.572z dnia 2012.05.23 z późn. zm.)

 

Art. 134  (Płatny urlop naukowy; urlop dla poratowania zdrowia)

 1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.
 2. (uchylony)
 3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nie przekraczającym trzech miesięcy.
 4. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
 5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia  w celu przeprowadzenia zleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy.

5a. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia
     nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć 1 roku.
 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki  (Dz. U. z 21 czerwca 2016 r., poz. 882)

Art. 23.1. Pracownikowi nie będącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem   naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską , przysługuje na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej.

2. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na którego wniosek zostało wszczęte postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przysługuje na jego wniosek zwolnienie od pracy na przeprowadzenie rozmowy, o której  mowa w art. 18a.

3. Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski.

 

 § 2.1 Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski.

2. Stypendium doktorskie jest przyznawane przez pracodawcę, osobę prawną lub fizyczną, zwanych dalej „organem przyznającym stypendium”.          

§ 8. Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i okres jego wypłacania określa   umowa  zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium a osobą, której przyznano stypendium.

§ 9.1.  Organ przyznający stypendium cofa to stypendium doktorskie, jeżeli osoba    pobierająca stypendium doktorskie nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.

2. Osoba pobierająca stypendium doktorskie składa co 6 miesięcy organowi  przyznającemu stypendium informację o postępach w pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora.

§ 10.1. Osoba pobierająca stypendium doktorskie, której stypendium doktorskie zostało cofnięte ze względu na brak dostatecznych postępów w pracy naukowej albo w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pobierania tego stypendium nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej, jest obowiązana do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium.

            Uwaga!  

            W/w Rozporządzenie nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich.

 

Obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012.572 z dnia 2012.05.23 z późn. zm.), 
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 21.06.2016 z zm.), 
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84 poz. 455), 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. Nr 179, poz. 1065), 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadania stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219), 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie  nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 179, poz. 1067),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 3 września 2012 r. poz. 990), 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 14 października 2014 poz. 1838),
 • Zarządzenie Nr R – 77/2012  Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzania przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego oraz nadawania tytułu naukowego profesora,
 • Zarządzenie Nr  R-16/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej,
 • Uchwała Nr 47/2012/VIII  Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012r., w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską,
 • Uchwała Nr 4/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską (wzory dyplomów dostępne są w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).

Formularze: