Realizacja procesu dydaktycznego

Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej w pełnym wymiarze czasu pracy (dalej: pensum) na wymienionych niżej stanowiskach wynosi:

- w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych:

 • dla profesorów 180 godzin,
 • dla profesorów uczelni – 210 godzin,
 • dla adiunktów – 240 godzin,
 • dla asystentów – 240 godzin,
 - w grupie pracowników dydaktycznych:
 • dla profesorów uczelni – 240 godzin,
 • dla adiunktów – 360 godzin,
 • dla wykładowców – 360 godzin,
 • dla instruktora i lektora – 540 godzin.

Do pensum zalicza się również czas przeznaczony na kształcenie doktorantów.

Nauczycieli akademickich zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje wymiar pensum proporcjonalny do wymiaru etatu.

Dział Nauczania i Toku Studiów po otrzymaniu wszystkich sprawozdań z danej jednostki organizacyjnej:

 • dokonuje kontroli merytorycznej,
 • dokonuje naliczenia tzw. "godzin obliczeniowych – usprawiedliwionych bądź zaliczonych" i rozliczenia pensum dydaktycznego,
 • nalicza godziny ponadwymiarowe i przekazuje do Kwestury celem dokonania wypłaty za godziny ponadwymiarowe.

Tabela stawek wynagradzania za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli akademickich od r. ak. 2020/2021 (zał. nr do zarządzenia nr 33/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej - regulamin wynagradzania)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr R-62/2019Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września2019r. - załącznik nr 3 uwzględniający zmianę Zarządzeniem Nr R-39/2021 z dn. 27.04.2021r.

Umowy cywilnoprawne z zakresu działalności dydaktycznej mogą być zawierane z pracownikami Uczelni lub specjalistami spoza Uczelni w przypadku, gdy zostały wypełnione pensa dydaktyczne pracowników Uczelni z danej dziedziny (specjalności) bądź określone zajęcia dydaktyczne nie mogą być wykonane przez pracowników Uczelni.