Uczelnia Dostępna - program rozwoju Politechniki Lubelskiej

Tytuł projektu: „Uczelnia dostępna - program rozwoju Politechniki Lubelskiej”

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A071/20

Okres realizacji: 01.01.2021 - 30.06.2023 (30 m-cy)

Wartość projektu: 3 524 945,50 zł

Celem projektu jest dostosowanie Politechniki Lubelskiej (PL) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań zmniejszających bariery dostępności w obszarach: technologii wspierających, architektury, procedur, edukacji, szkoleń, oraz struktury. W ramach projektu wdrożony zostanie model uczelni dostępnej, który zapewni Politechnice osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie dostępności procesu kształcenia, komunikacji czy upowszechnianie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach Uczelni. Projekt realizowany będzie we współpracy z Stowarzyszeniem Miłośników Tańca.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania przewidziane w projekcie:

1) Szkolenia dla pracowników z zakresu:

- komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi,

- edukacji studentów z niepełnosprawnością,

- wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

- funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami,

- technik radzenia sobie z własnymi emocjami w trudnej sytuacji,

- kurs pierwszej pomocy,

- nowoczesnej metodyki zajęć sportowych,

- praw autorskich dla lektorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi,

- nowoczesnej metodyki nauczania j. obcych,

- języka migowego.


2) Program wparcia zdrowia psychicznego:

- Moduł indywidualnych spotkań z psychologiem

- Moduł zajęć otwartych dla pracowników PL (warsztaty stacjonarne, zajęcia kreatywne)

3) Dostosowanie infrastruktury PL do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- stworzenie 2 stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych (w tym jedno z Studium Języków Obcych) wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dostosowane do różnych niepełnosprawności,
-  stworzenie  i wdrożenie aplikacji "PL-uczelnia dostępna"
-  wdrożenie usługi dostępu do sieci bezprzewodowej,
- likwidacja barier architektonicznych.

4) Procedury w zakresie dostępności oraz narzędzia wsparcia edukacyjnego.

Projekt realizowany jest we współpracy ze STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW TAŃCA W LUBLINIE

Załączniki: