Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych Politechniki Lubelskiej

INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z MAGAZYNU CENTRALNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

W celu wydania materiałów promocyjnych przedstawiciel wydziału lub  jednostki Politechniki Lubelskiej, zobowiązany jest do:

1.  Złożenia do Biura Promocji PL  poprawnie wypełnionego druku Zapotrzebowania, wraz z potwierdzeniem istnienia środków finansowych na zakup zamawianego towaru;

2.  Złożenia do Biura Promocji PL poprawnie wypełnionego druku RW w ilości 4 sztuk (Rozchód wewnętrzny, wielopozycyjny), zgodnego z ilościami materiałów przedłożonych w Zapotrzebowaniu. Wypełniony druk RW powinien zawierać: Nazwę materiału, żądaną ilość oraz pieczęć jednostki, źródło finansowania, podpis zlecającego i nr dokumentu RW;

3.  Wszystkie dokumenty, o których jest mowa w pkt. 1 i 2 powinny być podpisane przez uprawnione do tego osoby z ramienia wydziału lub jednostki;

W celu wydania materiałów promocyjnych przedstawiciel Biura Promocji Politechniki Lubelskiej, zobowiązany jest do:

1. Weryfikacji przedstawionych dokumentów, na podstawie których może potwierdzić wydanie materiałów promocyjnych;

2. Skierowanie osoby zainteresowanej pobraniem materiałów promocyjnych do Magazynu Centralnego;

3.Prowadzenia bieżącej ewidencji pobrania materiałów promocyjnych w podziale na wydziały i jednostki;

4. Informowaniu pracowników poszczególnych wydziałów i jednostek uczelni o bieżącym zużyciu pobranych materiałów, na podstawie przedłożonych Zapotrzebowań.

W celu poprawnie wystawionych Zapotrzebowań i druków RW, poniżej przedstawione jest zestawienie materiałów promocyjnych, zgodne z kwotami oferty Wykonawcy, który wygrał realizację Części I w trybie przetarg nieograniczonego na Sukcesywną dostawę ologowanych materiałów promocyjnych Politechniki Lubelskiej, sygnatura: BZP/PN/17/2019.