Medal Politechniki

Medal Politechniki Lubelskiej ustanowiony został Uchwałą Nr 36/2007/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia
2007 r.

Medal jest nadawany pracownikom, studentom oraz doktorantom Politechniki Lubelskiej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej, społecznej, administracyjnej, a w szczególności za:

  • wzorowe i wyróżniające się wypełnianie powierzanych obowiązków;
  • konkretne dokonania przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w kształceniu, nauce i działalności organizacyjnej;
  • aktywną działalność organizacyjną, administracyjną i finansową;
  • wybitną ocenę całego dorobku zawodowego dla osób odchodzących na emeryturę;
  • wybitną działalność artystyczną, sportową i społeczną. 

Medal może być przyznany osobom spoza Politechniki Lubelskiej za specjalne zasługi dla rozwoju Uczelni, wspierające jej działalność oraz kształtujące pozytywny wizerunek Politechniki Lubelskiej.