Aktualności

Terminy posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

W trakcie zdalnego posiedzenia URdsJK, które odbyło się w dniu 17 maja br., zostały zaopiniowane projekty zmian do programów studiów na kierunkach: architektura, budownictwo oraz inżynieria odnawialnych źródeł energii, przygotowane przez Wydziały: Budownictwa i Architektury oraz Inżynierii Środowiska. Członkowie Rady przedyskutowali również uwagi zespołów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, które wizytowały wybrane kierunki studiów, prowadzone w Uczelni, w bieżącym roku akademickim.

Kolejne zdalne posiedzenie URdsJK odbyło się w dniu 25 lutego 2021 roku i zostało poświęcone analizie wzorów raportów wykorzystywanych do gromadzenia wyników studenckiej oceny zajęć. W trakcie spotkania członkowie Rady podjęli decyzję o wprowadzeniu korekt do wzorów kwestionariuszy studenckiej oceny pracy Działu Spraw Studenckich oraz studenckiej oceny zajęć w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, a także przyjęli harmonogram przeprowadzenia badań. Podczas posiedzenia przeprowadzono również analizę i zaopiniowano wniosek Wydziału Zarządzania do Ministerstwa Edukacji i Nauki o pozwolenie na utworzenie nowego kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Zdalne posiedzenie URdsJK, które odbyło się w dniu 7 grudnia br. było poświęcone przeprowadzeniu analizy oraz oceny projektu zmian do programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość. W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja na temat wyników pracowniczej i studenckiej oceny kształcenia na odległość realizowanego w semestrze letnim poprzedniego roku akademickiego oraz możliwości wprowadzenia e-learningu do programów studiów prowadzonych w Uczelni.

Na kolejnym zdalnym posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 9 listopada br., została przeprowadzona analiza i korekta kwestionariusza studenckiej oceny zajęć pod kątem jego wykorzystania w bieżącym roku akademickim, w którym kształcenie realizowane jest w przeważającej części na odległość. Podczas posiedzenia przeprowadzono również analizę i ocenę projektu zmian programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria produkcji, prowadzonych przez Wydział Mechaniczny.

Na zdalnym posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 19 października br., został przyjęty harmonogram pracy Rady w  nowym roku akademickim. W trakcie spotkania został również przygotowany kwestionariusz studenckiej oceny pracy dziekanatów i Działu Spraw Studenckich dostosowany do oceny pracy zdalnej tych jednostek. Członkowie Rady przyjęli także terminarz przeprowadzenia studenckich ocen zajęć oraz wskazanych działów w bieżącym roku akademickim. Podczas posiedzenia przeprowadzono analizę i ocenę programu nowych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym tworzonych przez Wydział Zarządzania oraz nowego bloku dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka, prowadzonych przez  Wydział Elektrotechniki i Informatyki.