Badania lekarskie

Kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

Według Zarządzenia Rektora PL nr 51/2021 badania lekarskie obowiązują kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia na następujących kierunkach: architektura, budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria środowiska.

Badania muszą być wykonywane przez lekarza medycyny pracy, na podstawie skierowania wydanego przez Politechnikę Lubelską. 


Osoby kierowane na badania powinny:
• posiadać dokument stwierdzający tożsamość,
• posiadać skierowania wypełnione przez uczelnię z podaniem kierunku kształcenia oraz z wymienionymi czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 11 sierpnia 2010 r. - Dz. U. Nr 155, poz. 1045 z późn. zmianami, (skierowanie należy wydrukować z systemu <ERK>),
• posiadać kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznej jeżeli uczeń korzystał z takiego leczenia oraz dodatkowe wyniki badań i okulary, jeśli nosi.

 

Za przeprowadzone badania i otrzymane zaświadczenie lekarskie kandydat na studia nie ponosi żadnych kosztów !

Badania lekarskie dla kandydatów na studia z terenu województwa lubelskiego będą wykonywane w następujących ośrodkach: [pobierz plik]