Wymagane dokumenty

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

2. Komplet dokumentów wymaganych od obywateli polskich obejmuje

 • wygenerowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 • kopię świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu wymienionego w art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – oryginał do wglądu;
 • oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady
  i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 • jedną, aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów jako warunek niezbędny do przyjęcia; kierunki studiów, na których wymagane będzie przedstawienie takiego zaświadczenie określi rektor w drodze zarządzenia;
 • w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – oryginał do wglądu;
 • oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia.

 

3. Kandydat legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB lub europejskiej EB uzyskanym w 2021 r. jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów do dnia 24 września 2021 r.

4. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wydania, może być zobligowany przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej do dostarczenia dodatkowych dokumentów pozwalających na uznanie świadectw za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

5. Niepełnoletni kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć zgodę opiekunów prawnych sprawujących władzę rodzicielską na:

 •  dokonanie rejestracji na studia,
 •  złożenie dokumentów na studia w Politechnice Lubelskiej,
 •  odbiór decyzji dotyczącej wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
 •  przeniesienie dokumentów na inny kierunek,
 •  odbiór dokumentów.

Pełnoletniość kandydata ocenia się według prawa kraju, którego obywatelem jest kandydat na studia i według stanu na dzień złożenia wniosku o przyjęcie na studia.


Uwaga!

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach dostępne są na podstronach konkretnych Wydziałów.

Uwaga!

Kandydaci, którzy będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, składają oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/ konkursu.