Opłaty

W celu uczestnictwa w rekrutacji na studia oprócz złożenia stosownych dokumentów należy również wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Określa Zarządzenie Nr R-49/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 maja 2021 r.

• na wszystkie kierunki studiów - 85 zł

Przed wpisem na studia, po zakwalifikowaniu się na kierunek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy dokonać również opłaty za indeks w wysokości 4 zł i legitymację studencką w wysokości 20 zł, na konto indywidualne wygenerowane przez ERK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne w Politechnice Lubelskiej na rok 2021/2022

Wykaz opłat znajduje się w załączniku Zarządzenia Nr R-46/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 maja 2021 r. oraz Zarządzenia Nr R-47/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 maja 2021 r.

Opłaty wnoszone przez osoby ubiegajace sie o przyjęcie na studia:

1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej zarzadzeniem Rektora.

2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto wygenerowane podczas procesu ERK, w terminie umożliwiającym dokonanie przelewu na konto Uczelni, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

3. Do  postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni  są  jedynie  kandydaci, których  opłata  rekrutacyjna  wpłynęła  na  konto  bankowe Politechniki Lubelskiej w wyznaczonym terminie.

4. Kandydat zobowiazany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie ERK.

5. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

a) niemożności ubiegania sie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego,
b) unieważnienia rejestracji z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty,
c) nieuruchomienia kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.

Zwrotu opłaty dokonuje się na umotywowany wniosek kandydata. W przypadku niezdania egzaminu maturalnego należy dołączyć odpowiedni dokument OKE.

6. Studia niestacjonarne I i II stopnia są odpłatne. Wysokość odpłatności za studia określa umowa zawarta miedzy Uczelnią a studentem w formie pisemnej. Wysokość opłat określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

UWAGA WAŻNE INFORMACJE:
 

  • Kandydaci na studia II stopnia - absolwenci Politechniki Lubelskiej posiadający aktualne legitymacje studenckie, w procesie rekrutacji wnoszą wyłącznie opłatę za indeks - w wysokości 4,00 zł.
     
  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na drugi kierunek studiów w Politechnice Lubelskiej, zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę Dziekana kierunku podstawowego na podjęcie studiów na kolejnym kierunku, informację tę należy przedłożyć wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
     
  • Kandydat na studia stacjonarne zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat - stosowny wzór oświadczenia do pobrania w trakcie procesu elektronicznej rejestracji kandydata na studia. Wypełnione i podpisane oświadczenie kandydat składa z kpl. dokumentów.