1 lipca 2021

Wykaz dokumentów o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/22

Podstawowe dokumenty, które składa student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne 2021/2022

1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia przy utracie dochodu jednego z nich; Studenci z Ukrainy –zaświadczenia z Państwowej Służby Fiskalnej
2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku za 2020 r. – dotyczy osób, które prowadzą działalność opodatkowaną w takiej formie;
3. oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karcie podatkowej (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry), załącznik nr 1- uzupełnić tylko w przypadku uzysku dochodu w roku 2021
4. zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (9%) w 2020 r. (osób, które uzyskały dochody w 2020 r.) lub oświadczenie załącznik nr 4;
5. oświadczenie członka rodziny o braku dochodów w 2020 r. (wypełniają osoby, które uzyskały w Urzędzie Skarbowym zaświadczenie o braku dochodów pozostają bez zatrudnienia i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), załącznik nr 9;
6. oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. – wykaz dochodów znajduje się w pouczeniu, wypełniają tylko osoby, które uzyskały taki dochód, załącznik nr 2;
7. zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2020 r. (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry); lub oświadczenie załącznik nr 12;
8. zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego lub jego braku w 2020 r. właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry); oświadczenie załącznik nr 5;
9. aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni pełnoletniego rodzeństwa lub oświadczenie załącznik nr 7;( dotyczy dzieci/rodzeństwa od 6 r.ż.);
10. dokument potwierdzający datę urodzenia niepełnoletnich członków rodziny studenta/doktoranta ( kopię aktu urodzenia- dotyczy dzieci/rodzeństwa do 6 r.ż.); kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu;
11. dokument sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz innych osób; lub oświadczenie załącznik nr 13.
12. Obowiązkowe załączniki do wniosku to załącznik nr 3 i załącznik nr 6,
13. Kopia karty pobytu lub kopia ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują naukę na zasadach jak obywatele polscy.
Dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
1. oświadczenie członka rodziny o utracie dochodu (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry) załącznik nr 10;
2. ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych itp. (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
3. ksero Pit-u 11, 11A, 37, 36, 40 itp. za 2020 (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry).

Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:
1. oświadczenie członka rodziny o uzyskaniu dochodu w trakcie 2020 r. lub 2021 r. o ile dochód ten nadal występuje w chwili składania wniosku o stypendium (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry) załącznik nr 10;
2. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub ksero umowy, jeśli dochód został uzyskany w trakcie 2020 r. wraz z kopią Pit-u 11, 11A, 37, 36, 40 itp.(np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
3. zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto z pierwszego pełnego miesiąca po zatrudnieniu lub nabyciu uprawnień z innego tytułu jeśli miało ono miejsce w 2021 r. i trwa nadal (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry).

Inne dokumenty:
1) kopię aktualnie obowiązującego wyroku sądowego lub ugody sądowej zasądzającego alimenty lub wyrok oddalający powództwo o alimenty (np. studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);
2) oświadczenie studenta/doktoranta o wysokości pobieranych alimentów w 2020 r. jeśli są one wyższe niż w wyroku sądowym;
3) zaświadczenie z MOPS-/GOPS-u o wysokości wypłaconych alimentów w 2020 r., zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów;
4) zaświadczenie z MOPS-/GOPS-u o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta/doktoranta
5) kopie wyroków zasądzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny, a także przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość alimentów;
6) inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczeń.
7) umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta gospodarstwa rolnego, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
8) umowa zawarta w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
9) Studenci/doktoranci, którzy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i ukończyli 26. rok życia lub pozostają w związku małżeńskim lub mają na utrzymaniu dzieci, nie muszą wykazywać dochodów osiąganych np. przez swoich rodziców dodatkowo wypełniają załącznik nr 11
10) W przypadku ubiegania się o zwiększona wysokość stypendium socjalnego w wyjątkowych sytuacjach należy dostarczyć załącznik nr 8

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z § 2 załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego.