1 lipca 2021

Cennik obowiązujący w DW Pracowników PL w Kazimierzu Dolnym oraz w domkach letniskowych w Okunince nad Jeziorem Białym


Serdecznie zapraszamy do rezerwacji pokoi w Domu Wypoczynkowym oraz domków letniskowych!

Uwaga: Zgodnie z "Regulaminem podziału i wykorzystania ZFŚS" rozdział III punkt 3  członkami rodziny są:

1) współmałżonkowie;

2) osoby pozostające w związkach nieformalnych (konkubinat), zamieszkujące w jednym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujące się i mające wspólny budżet domowy;

3) dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, dzieci współmałżonka pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej), w tym:

a) dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia;

b) dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia,  jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej (pisemne oświadczenia o kontynuowaniu nauki należy złożyć we wniosku  o przyznanie świadczenia podając nazwę i adres szkoły, uczelni), pod warunkiem że nie osiągają przychodów z tytułu własnej pracy albo innego zatrudnienia, prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego majątku oraz nie pozostają w związku małżeńskim i nie posiadają własnych dzieci;

c) dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez względu na wiek oraz okoliczność pobierania nauki, o czym mowa w punktach a i b powyżej, chyba że pozostają w związku małżeńskim lub posiadają własne dzieci;

4) dzieci, o których mowa w pkt. 3, po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach przez okres pobierania przez nie renty rodzinnej w związku ze śmiercią tego pracownika, emeryta lub rencisty. W imieniu małoletniego dziecka pobierającego rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście wniosek składa jego opiekun prawny.

5) inni niż wymienieni w pkt. 4 członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.