10 stycznia 2019

Pomoc materialna w formie Studenckiego Stypendium Marszałka

Szanowni studenci,
aktualne zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom w województwie lubelskim zawarte są w uchwale nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawaniej w formie stypendiów studentom zamieskałbym w województwie lubelskim.

Poniżej załączony jest formularz wniosku o stypendium (załącznik nr 1) oraz formularz oświadczenia dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (załącznik nr 2).

Wnioski można składać w terminie od 14 stycznia do 31 stycznia 2019 r