19 lutego 2019

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci doc. dr Zbigniewa Ratajewicza

 
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Doc. dr Zbigniewa Ratajewicza, wieloletniego pracownika, byłego Prodziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
 
 
 
Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Lipowej.
 
 
 
 
Doc. dr Zbigniew RATAJEWICZ
 
Urodzony 16.08.1928 r. w Chełmie. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS w Lublinie. Po studiach podjął pracę w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii UMCS pod kierownictwem prof. Andrzeja Waksmundzkiego, gdzie w 1960 r. obronił pracę doktorską. W 1965 r. rozpoczął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej, w której kierował zakładem, a potem katedrą Chemii Technicznej. W 1969 r. został zatrudniony na stanowisku docenta. Od 1991 r. kierował Katedrą Elektrochemii.
 
Dla celów dydaktycznych doc. Zbigniew Ratajewicz zorganizował od podstaw pracownie chemiczne dla studentów. Pod Jego kierunkiem obronione zostały 3 prace doktorskie i wiele prac dyplomowych.
 
W pracy naukowej zajmował się oddziaływaniami w roztworach elektrolitów i stabilizacją wody w obiegach chłodniczych. W tym zakresie, wraz ze swym zespołem, opracował sposób stabilizacji wody wdrożony w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Pracował też nad intensyfikacją procesów galwanicznych w polu ultradźwiękowym. Znaczna część prac dotyczyła powłok stykowych dla potrzeb przemysłu elektronicznego. Prace te prowadzone były w ramach programów badawczych resortowego i rządowego, oraz na zlecenia zakładów przemysłowych. Brali w nich udział pracownicy wszystkich wydziałów Politechniki. W latach dziewięćdziesiątych prowadził prace nad odsiarczaniem spalin dla Elektrociepłowni „Wrotków” oraz badania nad ogniwami paliwowymi zlecone przez Elektrownię „Połaniec”. Docent Ratajewicz był autorem lub współautorem 2 monografii, około 100 publikacji oraz blisko 50 patentów i wzorów użytkowych. 
 
Brał udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału i Politechniki Lubelskiej. Od 1987 r. przez kolejne trzy kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego. Przewodniczył wielu komisjom senackim i rektorskim. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie, przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, przewodniczył komisji rewizyjnej WKTiR i był członkiem Rady Wojewódzkiej NOT.