Europejska Karta Naukowca

  

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

 

Komisja Europejska w sierpniu 2017 roku przyznała Politechnice Lubelskiej logo HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie nadawane europejskim jednostkom badawczym określa Politechnikę Lubelską jako instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie.

Logo HR Excellence in Research w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HR4R) to znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Posiadanie loga HR  zwiększa także zainteresowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska naukowe, dzięki czemu nasza Uczelnia premiowana będzie w krajowych (NCN, NCBiR, MNiSW) i międzynarodowych konkursach grantowych (np. Horyzont 2020). Otrzymanie przez PL loga HR przekłada się również na dodatkowe punkty przyznawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Ponadto, Uczelnia zyskuje możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Wyróżnienie to jest częścią procesu wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych PL. Ich założenia pokrywają się ze strategią rozwoju i misją Politechniki, zmierzającą do podniesienia jej innowacyjności i atrakcyjności dla wszystkich zatrudnionych.

Karta i Kodeks opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające.

Europejska Karta Naukowca
to dokument, który proponuje procedury i mechanizmy, zapewniające dobre relacje między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami, co ma sprzyjać rozwojowi kariery naukowej pracowników oraz osiąganiu satysfakcjonujących wyników w badaniach naukowych, przekazywaniu oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz wdrażaniu badań. Karta ta uznaje za bardzo istotne dla rozwoju instytucji naukowych i osobistego badaczy wszelkie typy mobilności.
Europejska Karta Naukowca jest skierowana do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Stanowi ramy do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy i do wzajemnego postrzegania się jako profesjonalistów.

Podpisanie Deklaracji popierającej Kartę i Kodeks stanowiło pierwszy krok do uzyskania logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH i umożliwiło PL prowadzenie zintensyfikowanej współpracy międzynarodowej oraz przekształciło Politechnikę w miejsce przyjazne do prowadzenia badań i transferu technologii.

We wrześniu 2015 r. prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej podpisał Deklarację popierającą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.