Prof. Andrzej Weroński

Prof. dr hab. inż. Andrzej WEROŃSKI

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 1/2014/I z dnia 23 stycznia 2014 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Werońskiemu za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk technicznych oraz za zaangażowanie w rozwój potencjału naukowego i dydaktycznego Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2014 r. w Auli im. Rektora Stanisława Podkowy w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater.

 Zdjęcia z uroczystości

Prof. dr hab. inż. Andrzej Weroński urodził się 21 kwietnia 1938 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Przez 16 lat pracował w kombinacie metalurgicznym m.in. jako Kierownik Zakładu Badawczo- Doświadczalnego. W 1971 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1977 r. doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał jako pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej w 1984 r.
Od 1977 roku prof. Andrzej Weroński jest pracownikiem Politechniki Lubelskiej. W latach 1978-1981 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn, w okresie 1982-1984 r. Rektora Politechniki, w latach 1996-1999 Dziekana Wydziału Mechanicznego oraz przez wiele lat Kierownika Katedry Inżynierii Materiałowej.
Jako Rektor przyczynił się do rozwoju kadry o najwyższych kwalifikacjach oraz bazy materialnej Politechniki. Pełniąc obowiązki Dziekana, doprowadził do uzyskania przez Wydział Mechaniczny uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych. Pod Jego kierunkiem wprowadzono w Wydziale elastyczny system kształcenia z uwzględnieniem punktów kredytowych, co było nowatorskim działaniem w skali Uczelni i kraju. Jest współtwórcą dwóch kierunków nauczania: inżynierii materiałowej oraz inżynierii biomedycznej. Doceniony został przez studentów, zdobywając honorowy tytuł „Homo Didacticus”. Był również ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Prof. Andrzej Weroński jest wysoko cenionym specjalistą w zakresie inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Można Go zaliczyć do grona prekursorów innowacyjności. Jest współtwórcą szeregu wdrożeń innowacyjnych rozwiązań technicznych, uzyskując około 120 patentów i świadectw ochronnych.
Prowadzona działalność naukowo-badawcza umożliwiła Profesorowi stworzenie własnej szkoły naukowej w zakresie zmęczenia cieplnego materiałów oraz wytwarzania powłok odpornych na zużycie. Wypromował 8 doktorów – dwoje Jego doktorantów jest obecnie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 publikacji, w tym 14 książek, skryptów i monografii. Jedna z książek pt. „Thermal Fatigue of Metals” została wydana przez Marcel Dekker Inc. w USA. W ostatnich latach był kierownikiem 7 zrealizowanych projektów badawczych finansowanych przez MNiSW.
Profesor posiada wysoki autorytet naukowy w skali kraju, o czym świadczyć może powierzenie Mu funkcji recenzenta ponad 20 prac doktorskich, 5 prac habilitacyjnych i 6 wniosków o nadanie tytułu profesora nauk technicznych, kilku książek dla wydawnictw centralnych, wniosków o projekty badawcze i innych.
Prof. A. Weroński jest członkiem zwyczajnym LTN, był przez 3 kadencje członkiem Sekcji Podstaw Technologii KBM PAN, członkiem XII Komisji Oddziału PAN w Lublinie.
Za działalność naukową i zawodową uzyskał trzy Nagrody Ministrów, nagrody Rektora PL, a także odznaczenia państwowe oraz regionalne.
Olbrzymie doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora oraz Jego aktywność służą nadal młodym pracownikom i współpracownikom, wspomagając w rozwoju naukowym i inspirując do nowych działań.