Prof. Boris Khroustalev

Prof. dr hab. inż. Boris Khroustalev

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 15/2012/III z dnia 26 kwietnia 2012 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Borisowi Khroustalevowi, którego zaangażowanie w kształcenie kadry oraz rozwój innowacyjności nauki zaowocowało zwiększeniem efektywności polsko-białoruskich kontaktów naukowych.

Uroczystość miała miejsce dnia 14 maja 2012 r. w auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Prof. dr hab. inż. Boris Khroustalev pełni funkcję Rektora Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku. Ma duże osiągnięcia w zakresie wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a opracowane przez zespół kierowany przez Niego rozwiązania zostały wdrożone w wielu zakładach przemysłowych Białorusi, Rosji, Ukrainy i Niemiec. Prof. B. Khroustalev jest członkiem Narodowej Akademii Nauk Białorusi (od 2004 r. członek korespondent, a od 2009 r. – członek rzeczywisty). Prof. B. Khroustalev jest autorem lub współautorem 3 monografii, 14 podręczników i skryptów, ponad 200 prac naukowych oraz 16 patentów. Ma duży wkład w kształcenie kadry będąc promotorem oraz recenzentem wielu prac habilitacyjnych, doktorskich, a także magisterskich.

Jego osobiste zaangażowanie pozwoliło na zwiększenie efektywności kontaktów naukowych, a podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską i Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym zaowocowało wzrostem udziału pracowników naukowych we wspólnych konferencjach, zwiększeniem ilości wspólnych artykułów publikowanych w czasopismach o zasięgu światowym, wzajemną wymianą studentów i pracowników oraz wzrostem zakresu badań naukowych. Ponadto pracownicy Politechniki Lubelskiej wchodzą w skład Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Energetyka - Izviestia Wuzow”, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. Boris Khroustalev.