Prof. Ewa Klimiuk

Prof. dr hab. inż. Ewa Klimiuk

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 6/2014/II z dnia 27 lutego 2014 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Ewie Klimiuk za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz za owocną współpracę i wkład w rozwój kadry naukowej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość miała miejsce dnia 2 czerwca 2014 r. w Auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Laudację  wygłosiła dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. PL.

 Zdjęcia z uroczystości

Prof. dr hab. inż. Ewa Klimiuk urodziła się 31 marca 1947 roku w Ornecie. Studia wyższe ukończyła w 1969 roku na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Po rocznym stażu w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, rozpoczęła pracę w Zakładach Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Żyrardowie, gdzie pełniła funkcję kierownika Laboratorium Doświadczalnej Stacji Oczyszczania Ścieków, a następnie kierownika Stacji. Od roku 1980 jest związana zawodowo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Pracę doktorską obroniła w 1987 roku na Politechnice Warszawskiej, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych uzyskała w 1999 roku, a tytuł naukowy profesora - w 2008 roku. W latach 2007-2012 profesor Klimiuk pracowała w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.
Zainteresowania naukowe profesor Klimiuk dotyczą interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu biotechnologii środowiskowej: doskonalenia systemów oczyszczania ścieków komunalnych ze zintegrowanym usuwaniem związków węgla, azotu i fosforu oraz odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, przetwarzania ścieków i odpadów w użyteczne produkty (biodegradowalne polimery, biogaz, kompost), wykorzystania biosorbentów do usuwania metali z zanieczyszczonych wód oraz trwałych związków organicznych ze ścieków, bioremediacji gruntów zanieczyszczonych metalami oraz trwałymi związkami organicznymi przy użyciu biosurfaktantów, produkcji biopaliw oraz modelowania procesów tlenowych i beztlenowych w obiektach technicznych.

Dorobek profesor Klimiuk tworzą 2 monografie, 3 podręczniki akademickie, 98 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach zagranicznych, krajowych i tomach zwartych oraz 29 doniesień konferencyjnych zagranicznych i 14 krajowych. Profesor była kierownikiem lub głównym wykonawcą 25 grantów finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zlecanych przez podmioty gospodarcze oraz realizowanych w ramach Uczelnianego Programu Badań.
Profesor Ewa Klimiuk aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji. Od roku 2001 przez trzy kadencje była ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Kierunków Studiów Rolniczych, Weterynaryjnych i Leśnych, a od 2005 roku przez dwie kadencje ekspertem – opiniodawcą Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku ochrona środowiska. Pełniła funkcje dziekana ds. studiów i studentów (w latach 1999-2002) oraz dziekana ds. studiów zaocznych i jakości kształcenia (w latach 2002-2005), aktywnie uczestniczyła w tworzeniu systemów zapewnienia jakości kształcenia na wydziale, przewodniczyła także Senackiej Komisji Dydaktycznej UWM. W latach 2004-2006 była członkiem Panelu Ekspertów – Zagospodarowanie odpadów, powołanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do oceny i wyboru projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Profesor Ewa Klimiuk wypromowała 8 doktorów w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz ochrona i kształtowanie środowiska. Wśród nich dwoje uzyskało stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych. Recenzowała 1 wniosek profesorski, 1 habilitację oraz 4 doktoraty, była także recenzentem 69 wniosków o granty oraz 5 sprawozdań z wykonania projektów badawczych.
Za działalność naukową i organizacyjną profesor Klimiuk była wielokrotnie nagradzana i honorowana licznymi odznaczeniami: Honorową Odznaka Szkoły (ART 1986), Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.), Nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej (2003 r.), Nagrodą Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 r.), Odznaką Honorową Ministra właściwego ds. ochrony środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2005 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Nagrodą Prezydenta Olsztyna – Statuetką św. Jakuba w kategorii nauka (2010 r.).