Prof. Rainer Horn

Prof. dr Rainer Horn

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 2/2014/I z dnia 23 stycznia 2014 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. Rainerowi Horn za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz cenny wkład w rozwój współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Uniwersytetem Christiana-Albrechta w Kilonii.

Uroczystość miała miejsce dnia 2 czerwca 2014 r. w Auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Laudację  wygłosił prof. dr hab. Witold Stępniewski.

 Zdjęcia z uroczystości

Prof. Rainer Horn urodził się 7 maja 1950 r. w Essen w Niemczech. Jesienią 1969 r. rozpoczął naukę na Hanowerskim Uniwersytecie Technicznym, na kierunku Ogrodnictwo, który ukończył w 1973 r. W roku 1976 uzyskał stopień naukowy doktora na tymże uniwersytecie a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Berlinie w roku 1981. W latach 1982-87 pracował jako profesor C2 na uniwersytecie w Bayreuth. Od roku 1988 jest profesorem (C3 w latach 1988- 1998 oraz C4 od roku 1998) na Uniwersytecie Christiana - Albrechta w Kilonii, gdzie do dziś pracuje jako dyrektor Instytutu Żywienia Roślin i Gleboznawstwa oraz dziekan Wydziału Rolniczego i Nauk o Żywieniu. Zainteresowania naukowe prof. Horna skupiają się m.in. na takich zagadnieniach jak:

  • Mechaniczne procesy w glebach ornych, leśnych i użytkach zielonych w różnych warunkach klimatycznych i przy różnym ich zagospodarowaniu,
  • Wpływ tratowania gleb na zmiany ich zwięzłości i procesów przepływu w klimacie arktycznym (Finlandia) oraz w tropikalnym klimacie półpustynnym i pustynnym (Mongolia Wewnętrzna w Chinach),
  • Analiza wytrzymałości mechanicznej w różnych skalach – od mikro do makro – oraz opracowanie niezależnych od skali parametrów przenoszenia do celów ekstrapolacji,
  • Procesy transportu w skali mikro i makro w różnych systemach orki,
  • Zastosowanie tomografii komputerowej i promieniowania synchrotronowego do badania struktury gleb i gruntów.

W 1984 r. Rainer Horn został zaproszony na tydzień do Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Tu poznał prof. Witolda Stępniewskiego. Ta wizyta może zostać uznana za początek długiej i trwającej do dziś współpracy początkowo z Instytutem Agrofizyki, a później także z Politechniką Lubelską. Obustronne wizyty i wymiany zaowocowały interesującymi wnioskami na temat procesów przepływów w agregatach glebowych, ponieważ takie procesy były mierzone podczas wspólnych badań, m.in. za pomocą nowo wynalezionych elektrod gazowych i sond oksydo-redukcyjnych. Dodatkowo, podczas tej współpracy opracowano nowe systemy pokrywy składowisk odpadów włącznie z ilościowym opisem przepływów w układach niesztywnych.
Naukowe osiągnięcia prof. Horna to 21 książek, 328 recenzowanych publikacji naukowych, 113 rozdziałów książek, 50 wypromowanych doktorów i ponad 200 artykułów konferencyjnych. Profesor Horn był kierownikiem ponad 70 projektów badawczych. W ramach współpracy z Politechniką Lubelską, prof. Horn wypromował 2 doktorów, napisał wspólnie 15 publikacji, był promotorem kilku prac magisterskich, umożliwił odbycie stażu naukowego w Kilonii 6 pracownikom Politechniki Lubelskiej oraz wspierał wymianę studencką. Obecnie profesor Horn jest prezydentem Międzynarodowej Unii Gleboznawczej zrzeszającej ponad 60 tysięcy specjalistów z całego świata.