Prof. Tadeusz Janowski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 51/2012/IX z dnia 28 grudnia 2012 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Janowskiemu za zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz Uczelni, za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz rozwoju kadry Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.  

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2013 r. w Auli im. Rektora St. Podkowy w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

 Zdjęcia z uroczystości

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski rozpoczął pracę w lubelskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w 1967 r., gdzie natychmiast zorganizował własny zespół naukowo-badawczy. Liczący wówczas 5 pracowników Zespół Elektrotechniki rozwinął się do 30-osobowego Zakładu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii w 1990 r. Obecny Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii liczy 25 osób, z których prawie wszyscy to uczniowie, dyplomanci i doktoranci Profesora. W 2013 r. Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, którym prof. Tadeusz Janowski kierował przez 36 lat – do 2004 r., obchodzi swoje 45-lecie. Kierując zespołem pracowników naukowo-dydaktycznych, prof. T. Janowski nadał mu wspólny kierunek badań, tworząc ośrodek naukowo-badawczy o własnej specjalizacji, który jest liczącym się w kraju ośrodkiem badań w zakresie technologii nadprzewodnikowych, plazmowych, zastosowań elektromagnetyzmu, odnawialnych źródeł energii, kompatybilności elektromagnetycznej i pomiarów właściwości miękkich materiałów magnetycznych.

Profesor Janowski jest wciąż aktywnym organizatorem życia naukowego nie tylko we własnej jednostce organizacyjnej, ale także na Wydziale i Uczelni. Był Dziekanem Wydziału Elektrycznego w latach 1973–1975 i 1982–1987 i przez trzy kadencje Prorektorem ds. Nauki Politechniki Lubelskiej w latach 1975–81 oraz 1996–99. Działalność Profesora Janowskiego w sposób istotny przyczyniła się do wzrostu autorytetu Politechniki Lubelskiej. To z Jego inicjatywy w 1977 r. Wydział Elektryczny, jako pierwszy w Politechnice Lubelskiej, uzyskał prawa doktoryzowania, a potem w 2000 r., jako drugi po Wydziale Mechanicznym, prawa nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Aktywność naukowo-badawcza prof. Tadeusza Janowskiego zaowocowała także zdobywaniem funduszy dla Politechniki Lubelskiej w ramach projektów krajowych i europejskich. Za sprawą prof. T. Janowskiego powstało jedno z dwóch istniejących w Lublinie europejskich centrów doskonałości pod nazwą Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce (ASPPECT), którego jest Dyrektorem.
Profesor Janowski podczas 45-letniej pracy w Lublinie wykonał wiele oryginalnych i objętych ochroną patentową prac, które zostały wdrożone w zakładach przemysłowych Lubelszczyzny, takich jak Zakłady "EDA-PREDOM" w Poniatowej, "PZL" w Świdniku, Odlewnia Fabryki Samochodów, cukrownie Lubelszczyzny.
Profesor Tadeusz Janowski jest autorem bądź współautorem ponad 350 publikacji naukowych, 10 książek, 21 patentów. Za osiągnięcia był nagradzany 9-krotnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponad 30-krotnie przez Rektora Politechniki Lubelskiej. Otrzymał również liczne odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Zasłużony dla Lublina i dla Lubelszczyzny”, Medal Prezydenta Miasta Lublina.