Prof. Volodymir Grabko

Prof. dr hab. inż. Volodymir Grabko

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 14/2012/III z dnia 26 kwietnia 2012 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Volodymirowi Grabko za wybitna działalność naukowo-badawczą oraz zaangażowanie w rozwój współpracy międzynarodowej, szczególnie z Politechniką Lubelską.

Prof. dr hab. inż. Volodymir Grabko ukończył Winnicki Politechniczny Instytut w 1984 r. i rozpoczął w nim pracę zawodową. Pełnił funkcję Kierownika Katedry Elektromechanicznych Systemów Automatyzacji w Przemyśle i Transporcie. Od 1998 r. do 2010 r. pełnił funkcję Prorektora, a od 2010 r. – Rektora Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (WNTU).
W roku 1990 obronił pracę doktorską, a w 2004 r. – habilitację. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół opracowania metod matematycznych i modeli procesów w systemach energetycznych i elektromechanicznych oraz syntezy układów sterowania tych procesów.
Prof. V. Grabko autorem ponad 300 publikacji, 6 monografii, a także ponad 150 patentów. Jest członkiem 2 specjalizowanych rad dla obrony prac doktorskich i habilitacyjnych.
Jego osobiste zaangażowanie w rozwój współpracy między Politechniką Lubelską a Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym zaowocowało przygotowaniem grantów z programu współpracy Polska-Białoruś-Ukraina, wspólnymi badaniami z zakresu diagnostyki medycznej oraz elektroniki, wprowadzeniem nauki polskiego dla studentów WNTU, co w perspektywie doprowadzić powinno do wzrostu ilości ukraińskich studentów kształcących się na II stopniu kształcenia w Politechnice Lubelskiej.