Prof. Włodzimierz Jan Sitko

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Jan Sitko

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 1/2013/I z dnia 28 lutego 2013 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Włodzimierzowi Janowi Sitko za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz niezwykłe zaangażowanie w budowanie wspólnego dobra - Politechniki Lubelskiej. 

Uroczystość miała miejsce dnia 13 maja 2013 r. w Auli im. Rektora St. Podkowy w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

 Zdjęcia z uroczystości

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Jan Sitko został powołany na stanowisko Rektora WSInż. w Lublinie w 1973 r., po służbowym przeniesieniu z Politechniki Śląskiej. Przez prawie 15 lat, z przerwami związanymi z kadencyjnością władz akademickich, pełnił funkcję Rektora Politechniki Lubelskiej. W latach 1975-1978, 1985-1988 przewodniczył Kolegium Rektorów Wyższych Szkół Lublina. W latach 2009-2012 był Przewodniczącym Konwentu Politechniki Lubelskiej. W 2009 r. otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej. Był współtwórcą WSPA w Lublinie, pierwszym jej Rektorem w latach 1998-2007. Na zakończenie kadencji rektorskiej został uhonorowany funkcją Prezydenta WSPA.

W roku 1973 prof. W. Sitko utworzył Instytut Organizacji i Zarządzania, z którego po latach wyłonił się obecny Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Od 20 lat jest Kierownikiem Katedry Zarządzania. Obszarem badawczym Profesora są nauki o zarządzaniu, a w szczególności: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, przedsiębiorczość. Ostatnio głównym kierunkiem zainteresowań jest zarządzanie przedsiębiorcze uczelnią i rozwój przedsiębiorczości akademickiej.
Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym: 15 monografii i 4 skryptów akademickich, ponad 200 prac badawczych niepublikowanych, około 100 prac o charakterze eksperckim; kierował i brał udział w 9 projektach badawczych KBN i MNiSzW. Był promotorem około 400 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich, 12 obronionych prac doktorskich, opiekunem naukowym w 5 obronionych przewodach habilitacyjnych. Wykonał około 100 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opinii w postępowaniu o tytuł profesora i na stanowisko profesora.
Otrzymał nagrodę III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną, 15 nagród I i II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową i dydaktyczną, kilkanaście nagród Rektora Politechniki Śląskiej i Rektora Politechniki Lubelskiej. Otrzymał tytuł Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu, Statuetkę Lidera Przedsiębiorczości przyznaną przez TNOiK, dyplom „Lubelski Orzeł Biznesu 2005” w kategorii „Osobowość roku” przyznany przez Konfederację Pracodawców Polskich.
W różnych okresach prowadził aktywną działalność w organizacjach naukowych, zawodowych i społecznych, takich jak: Komitet Nauk Zarządzania PAN, Państwowa Rada Górnictwa, TNOiK, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN i szeregu innych. Pełnił i pełni funkcje w kilkunastu radach nadzorczych spółek prawa handlowego i utrzymuje stały bezpośredni kontakt z organizacjami gospodarczymi jako doradca i konsultant. Jest członkiem Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny.