Prof. Zhihong Cao

Prof. dr Zhihong Cao

Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą Nr 2/2013/I z dnia 28 lutego 2013 r., nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej prof. dr. Zhohongowi Cao za cenny wkład w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska a Chińską Akademią Nauk.


Uroczystość miała miejsce dnia 3 czerwca 2013 r. w Auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

 Zdjęcia z uroczystości

Profesor Zhihong Cao rozpoczął studia na Wydziale Gleboznawstwa i Agrochemii na Uniwersytecie Zhejiang w Hangzhou w Chinach. Uzyskał tytuł licencjata w sierpniu 1964 roku. Następnym krokiem w jego edukacji było napisanie i obrona pracy magisterskiej zatytułowanej „Efficiency of 15N labeled Urea Deep placement in wetland Rice Fields (Wydajność mobilizacji znakowanego izotopowo 15N mocznika w podmokłych polach ryżowych)”. W latach 1979 i 1981 studiował na Wydziale Agronomii Międzynarodowego Instytutu Rice Research w Manili na Filipinach i Zakładzie Gleboznawstwa Uniwersytetu Filipin w Las Banos, Filipiny. Profesor Zhihong Cao prowadził badania do pracy doktorskiej w Instytucie Gleboznawstwa w Chińskiej Akademii Nauk w Nanjing. Tematem jego dysertacji była „Phosphorus Chemistry of Calcareous Soils in Northern China (Chemia fosforu gleb wapiennych w północnych Chinach)”. W latach 1989-1998, po uzyskaniu stopnia doktora, profesor Cao wziął udział w programie postdoktoranckim na Wydziale Gleboznawstwa Uniwersytetu Północnej Karoliny w Raleigh, USA.

W latach 1964-2007 pracował zawodowo w Instytucie Gleboznawstwa Chińskiej Akademii Nauk w Nanjing. W tym okresie Profesor odbył dwie podróże studyjne do Manili, Filipiny i Raleigh, USA.

Od 2005 roku profesor Cao współpracuje z Uniwersytetem Rolnictwa i Leśnictwa Zhejiang w Hangzhou, Chiny. Zajmuje stanowisko profesora wizytującego.

W trakcie swojej kariery zawodowej piastował stanowiska zastępcy dyrektora, zastępcy dyrektora wykonawczego i dyrektora generalnego w Instytucie Gleboznawstwa Chińskiej Akademii Nauk. Został również powołany na stanowisko prezesa Chińskiego Towarzystwa Gleboznawstwa.

W czasopismach zostały opublikowane łącznie 264 prace profesora Zhihong Cao. Wśród nich znajduje się 168 w języku chińskim i 96 w języku angielskim. Oprócz artykułów, wydał 9 książek: 6 w języku chińskim i 3 w języku angielskim. Jest również członkiem 9 chińskich i zagranicznych rad redakcyjnych czasopism.

Istotnym elementem w karierze profesora Zhihong Cao jest jego działalność międzynarodowa. Od 1995 roku był członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych. Współpraca międzynarodowa obejmowała zajmowanie stanowiska członka International Union of Soil Sciences (IUSS). Profesor był również: zastępcą prezesa the Commission I--- Soil Physics w IUSS, przewodniczącym w Asia Center of the Global Soil Remediation, naukowcem honorowym Rural Development Administration of Korea i doradcą International Foundation of Science.

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej rozpoczął współpracę z profesorem Zhihong Cao w 1995 roku jeszcze na Wydziale Budowlanym. W wyniku tej współpracy w 1998 roku, pod kierunkiem profesora Lucjana Pawłowskiego, powstał i obroniony został doktorat pana Zhu Xiaoping.

We wrześniu 1999 roku w Nanjing w Chinach, we współpracy z profesorem Cao, odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja „Chemistry for Protection of the Environment”. Podczas konferencji spotkali się naukowcy, inżynierowie i decydenci, aby przedstawić innowacyjne rozwiązania problemów związanych ze środowiskiem.

W 2008 roku odnowiona została umowa pomiędzy prof. Cao a Politechniką Lubelską, dotycząca współpracy dydaktycznej i badawczej. Deklaracja objęła cztery główne obszary współpracy: wymianę naukowców w celu prowadzenia badań; wymianę nauczycieli do prowadzenia wykładów i krótkoterminowych kursów; zapraszanie badaczy do brania udziału w konferencjach i sympozjach; wymianę informacji, materiałów i publikacji będących przedmiotem obopólnego zainteresowania.

Profesor Cao był kopromotorem przewodu doktorskiego Yuchenga Cao pt. „Sustainability evaluation of energy recovery from sewage sludge (Zrównoważona ocena odzysku energii z osadów ściekowych)”. Badania do doktoratu wykonywano na Wydziale Inżynierii Środowiska. W czerwcu 2012 roku mgr Yucheng Cao obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W trakcie wizyty profesora Zhihong Cao omówiono szczegóły dalszej współpracy. Efektem współpracy są również wspólne publikacje.