Andrzej Weroński

Prof. dr hab. inż. Andrzej WEROŃSKI

Rektor Politechniki Lubelskiej
11.01.1982-31.08.1994

Urodził się 21 kwietnia 1938 r. w Ostrowcu, w rodzinie inteligenckiej. Studia wyższe w zakresie mechaniki ukończył w roku 1960 w Politechnice Warszawskiej. Bogatą praktykę zawodową zdobył pracując w okresie 16 lat w przemyśle metalurgicznym i budowy maszyn, m.in. w charakterze kierownika Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Huty Ostrowiec.

W okresie pracy w przemyśle obronił rozprawę doktorską i w roku 1971 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, zaś w roku 1977 – stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej. Od 1977 r. pracuje w Politechnice Lubelskiej, poświęcając się wyłącznie pracy naukowej i kształceniowej.

Jest autorem bądź współautorem kilkuset różnych technologii i opracowań, w sporej części wdrożonych i to po raz pierwszy w kraju. Np. opracował technologię i dokumentację oprzyrządowania do wykonania elementów do hartowania natryskowego przedmiotów o małej sztywności, uczestniczył w uruchamianiu produkcji transportera SKOT, wdrożył własną technologię hartowania powierzchniowego elementów obrotowych, zmodernizował produkcję rur o dużych długościach metodą odśrodkową, technologię produkcji dużych cylindrów do zapór wodnych, elementów wirników turbin, zespołów napędowych okrętów, elementów maszyn ciężkich, suwnic, dźwigów itp.

Uzyskał ważne teoretycznie i praktycznie rezultaty w zakresie powiązania składu chemicznego i struktury stopów metali z ich odpornością na proces zmęczenia cieplnego. Wyniki te zostały dostrzeżone i ocenione jako ważne – zarówno w kraju, jak i w ośrodkach zagranicznych. Jego książka: "Zmęczenie cieplne metali" została wydana w kraju (WNT – Warszawa ) i w Rosji (Wyd. Mietałłurgija – Moskwa), zaś książka pt. "Thermal Fatiqueof Metals", której był głównym autorem, została wydana w USA (New York) i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nowoczesne rozwiązania, zaproponowane przez Profesora w zakresie konstrukcji i materiałów dla wymienników ciepła pieców przemysłowych przyniosły 6-krotne zwiększenie ich trwałości. Prace naukowe zostały kilkakrotnie wyróżnione nagrodami Komitetu Nauki i Techniki oraz Ministra NiSzW. Prace wdrożeniowe zostały nagrodzone przez Ministra Przemysłu. Ważnym kierunkiem badań rozwijanych przez prof. A. Werońskiego jest określanie związków między strukturą i właściwościami biomateriałów. Z tego zakresu prac powstała wspólnie z B. Surowską unikalna w kraju książka pt. "Struktura i właściwości biomateriałów". Łącznie prof. A. Weroński opublikował 11 książek i skryptów, ponad 150 artykułów i prac naukowo-technicznych oraz uzyskał ponad 110 patentów.

Prof. A. Weroński jest uznanym specjalistą w swojej dziedzinie – o szeroko ugruntowanym autorytecie. Aktualnie kieruje Katedrą Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego. Bardzo konsekwentnie rozwija i upowszechnia badania oraz kształci kadrę. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych. W latach 1978-1982 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn (działającego na prawach Wydziału), w okresie 11.01.1982-31.08.1984 – pełnił funkcję rektora Politechniki Lubelskiej.

W czasie kadencji rektorskiej wybudowano od podstaw w stanie surowym budynki hali sportowej i studium wojskowego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego. W tym czasie Wydział Mechaniczny jako pierwszy w Politechnice uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wszystkie funkcje zawodowe i akademickie pełnił w przeszłości i pełni obecnie z ogromnym zaangażowaniem, realizując przedsięwzięcia naukowe i techniczne racjonalnie i efektywnie.

Jest członkiem rzeczywistym LTN i Sekcji Podstaw Technologii PAN.