Zasady i tryb przeprowadzania wyborów

Zasady i tryb wyborów organów kolegialnych, kolegiów elektorów oraz organu jednoosobowego i rad wydziałów określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), Statut Politechniki Lubelskiej - rozdział IV "Wybory" oraz harmonogram wyborczy.

I. Statut Politechniki Lubelskiej

Rozdział IV Statutu Politechniki Lubelskiej - Wybory

I.1. Uchwała Nr 11/2020/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej wprowadziła następujące zmiany w zakresie procesu wyborczego w Politechnice Lubelskiej:

- § 31 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Powołanie osób do pełnienia funkcji prorektora ds. studenckich i prodziekana ds. studenckich wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim, a powołanie dyrektora szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 7 dni od dnia zapytania skierowanego odpowiednio przez rektora, rektora-elekta lub dziekana–elekta uważa się za wyrażenie zgody.”;
- § 37 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom i doktorantom Uczelni;”;
- w § 39 ust. 2 skreśla się pkt 2;
- w § 41 skreśla się ust. 2 ;
- w § 46 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kolegium elektorów na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego kolegium elektorów z grupy elektorów – przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni.”

I.2. Uchwała Nr 31/2020/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej wprowadziła następujące zmiany w zakresie procesu wyborczego w Politechnice Lubelskiej:

W Załączniku do Uchwały Nr 23/2019/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Lubelskiej, zmienionym Uchwałą Nr 11/2020/II z dnia 20 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 21 oznacza się jako ust. 1, a po nim dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Organy, o których mowa w ust. 1 oraz ich komisje, a także kolegia elektorów i komisje wyborcze, o których mowa w § 39 ust. 1, prowadzą prace na posiedzeniach lub w toku obrad plenarnych.
O przeprowadzeniu posiedzenia lub obrad plenarnych bez wymaganej obecności ich uczestników w jednym pomieszczeniu, z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań decydują odpowiednio: rektor dla Senatu, przewodniczący Rady Uczelni dla Rady Uczelni, przewodniczący rady dyscypliny dla tej rady, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dla kolegium elektorów, przewodniczący właściwej komisji dla tej komisji.”;
2) w § 37 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) W sytuacji związanej z wprowadzeniem prawem powszechnie obowiązującym stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego lub epidemii w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zagrożeń i chorób zakaźnych u ludzi, Uczelniana Komisja Wyborcza może zarządzić przeprowadzenie czynności wyborczych, w tym zebrań i posiedzeń bez wymaganej obecności ich uczestników w jednym pomieszczeniu, z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę i rejestrację ich przebiegu oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”;

3) w § 38 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. W sytuacji, o której mowa w § 37 pkt 7:
1) Uczelniana Komisja Wyborcza ustala sposób dostępu do środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się i głosowanie na odległość, sposób sporządzania oraz obiegu dokumentacji wyborów;
2) ust. 1-10 oraz § 46 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio;
3) spotkania, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 3 odbywają się
w formie przewidzianej w § 37 pkt 7;
4) dokumenty, o których mowa w § 44 ust. 1 i 2 kandydat przesyła w formie elektronicznej do przewodniczącego właściwej komisji wyborczej.”;

4) § 39 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej do 31 sierpnia ostatniego roku kadencji organów wybieralnych Politechniki.”;

5) w § 41 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych w terminie
do 31 stycznia w roku rozpoczęcia nowej kadencji, a w sytuacji, o której mowa w § 37 pkt 7 – zmiana tego harmonogramu najpóźniej do dnia 31 lipca tego roku;”;

6) w § 59 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Decyzją dziekana posiedzenia rady wydziału i jej komisji mogą być przeprowadzane bez wymaganej obecności ich uczestników w jednym pomieszczeniu z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę i rejestrację ich przebiegu oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”.

II. Uchwała Nr 2/2020/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia liczby elektorów w kolegium elektorów Uczelni oraz liczby członków Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024.

III. UCHWAŁA Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji czynności wyborczych w wyborach na przewodniczącego kolegium elektorów Uczelni oraz rektora Politechniki Lubelskiej na kadencję 2020-2024

IV. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)

V. Harmonogram czynności wyborczych