O Studium

SJO prowadzi zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na wszystkich wydziałach Politechniki Lubelskiej oraz kursy języka polskiego jako obcego dla zainteresowanych, w tym studentów przebywających w Politechnice Lubelskiej w ramach programu Erasmus+, studentów i stażystów z Ukrainy.

SJO stara się śledzić najnowsze osiągnięcia w metodyce i dydaktyce nauczania języków obcych. Posiadamy certyfikowane laboratorium komputerowe wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania egzaminów online oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, a także umożliwiający pracę ze studentami metodą blended–learning. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze technologiczne: komputery, projektory multimedialne oraz tablice interaktywne.

E G Z A M I N Y

Od roku 1999 jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ from EDI (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications from Education Development International), przeprowadzamy egzaminy zawodowe z języka angielskiego i niemieckiego.

W roku 2012 otrzymaliśmy wyróżnienie LCCI Certificate of Excellence.

Od roku 2006, jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS (Educational Testing Service w Princeton, USA), przeprowadzamy egzaminy z języka angielskiego: TOEFL® (jako jedyni w województwie lubelskim), TOEFL® Junior, TOEIC® Listening & Reading oraz TOEIC® Speaking & Writing, TOEIC Bridge TM oraz języka francuskiego: TFI TM.

W 2010 roku otrzymaliśmy wyróżnienie ETS Professional Exam Center - tytuł przyznawany ośrodkom egzaminacyjnym, które wyróżniają się na tle innych ilością przeprowadzanych sesji egzaminacyjnych i liczebnością grup, profesjonalizmem w działaniu oraz dbałością o wizerunek marki ETS. Wśród 10 wyróżnionych partnerów ETS, byliśmy jedyną szkołą wyższą.

Od 2018 r. jesteśmy jedynym otwartym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC® w województwie lubelskim.

W roku 2013, jako pierwszy ośrodek w Polsce, Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej uzyskało uprawnienia Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego MONDIALE Testing do przeprowadzania egzaminów MONDIALE Technical English oraz MONDIALE Fachsprachentest Deutsch.

W lipcu 2017 Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej uzyskało licencję na przeprowadzanie egzaminów telc z języka angielskiego, niemieckiego i polskiego na poziomie B1 i B2.

W marcu 2021 Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej zostało ośrodkiem egzaminacyjnym LanguageCert.

Dla chętnych prowadzone są kursy przygotowujące do w/w egzaminów.

Dotychczas u nas zdało:

LCCI - ponad 1000 osób
TOEIC® - ponad 3000 osób
TOEFL® - ponad 400 osób
TFI TM - 31 osób
WiDaF® - 11 osób
MONDIALE - ponad 300 osób

P R O J E K T Y   E U R O P E J S K I E

"Politechnika XXI wieku - wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"
W ramach projektu SJO PL realizowało szkolenie z języka angielskiego, zakończone egzaminem TOEFL® iBT (2010-1012) dla 48 pracowników naukowych prowadzących bądź zamierzających prowadzić zajęcia w języku angielskim. Projekt przewidywał także przeprowadzenie zajęć z j. angielskiego dla studentów kierunku Mechatronika.

"Polub PolLub"
Projekt realizowany w latach 2009-2013 zakładał m.in. przeszkolenie studentów kierunków zamawianych z j. angielskiego, zakończone egzaminami TOEIC® L&R oraz TOEIC® S&W.

"Nowoczesna edukacja - rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej"
Jednym z komponentów realizowanego do 2013 roku projektu było podnoszenie kompetencji językowych pracowników naukowych oraz administracyjnych Politechniki Lubelskiej. Szkolenie, prowadzone w latach 2008-2010 zakończyło się uzyskaniem przez 78 beneficjentów certyfikatów TOIEC® L&R, TOEIC® S&W oraz LCCI English For Business (cztery umiejętności językowe na czterech poziomach).

W S P Ó Ł P R A C A   Z   U K R A I N Ą

W 2009 roku SJO nawiązało współpracę z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franko w Drohobyczu (Ukraina) przy przeprowadzaniu międzynarodowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego TOEIC®, TOEFL® oraz języka niemieckiego WiDaF®, a także utworzenia Centrum Certyfikacji Języków Obcych na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu.

K O N K U R S Y   P R E Z E N T A C J I

Od kilku lat Studium we współpracy z Samorządem Studenckim organizuje konkursy prezentacji multimedialnych na poszczególnych Wydziałach. Honorowymi patronami są Dziekani Wydziałów. Studenci prezentują w języku obcym tematy związane z kierunkiem ich studiów. Najlepsi zdobywają cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymują praktyczne upominki. Biorąc udział w konkursie studenci zyskują nowe doświadczenie organizacyjne. To dla nich także okazja do wystąpienia na żywo przed dużą publicznością. Szczegółowe relacje z konkursów, publikowane na łamach Biuletynu Informacyjnego Politechniki Lubelskiej, do przeczytania w dziale Media.