Jednostki administracyjne

Schemat organizacyjny Politechniki Lubelskiej


PION REKTORA

Stanowisko Sekretarza Rektora
Kwestor

Biuro Rektora i Organizacji Uczelni
Dział Spraw Osobowych
Centrum Promocji i Informacji
Stanowisko Radcy Prawnego
Zespół Audytu Wewnętrznego
Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Planowania Obronnego i Bezpieczeństwa
Inspektor Ochrony Danych
Biuro Rzecznika Patentowego
Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż.
Zespół ds. Systemu POL-on

Schemat organizacyjny pionu rektora

Schemat jedn. org. bezpośrednio podporządkowanych kwestorowi


PION PROREKTORA DS. NAUKI

Sekretariat
Szkoła Doktorska w PL
Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 
Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL
Uczelniane Biuro Projektów

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. nauki


PION PROREKTORA DS. OGÓLNYCH i ROZWOJU

Sekretariat
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Centrum Informatyczne
Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. ogólnych i rozwoju 


PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH

Sekretariat
Dział Nauczania i Toku Studiów
Dział Spraw Studenckich
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Biuro Kształcenia Międzynarodowego

Schemat organizacyjny pionu prorektora ds. studenckich


PION KANCLERZA

Sekretariat

Zastępca Kanclerza

Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów

Dział Administracyjno-Gospodarczy 
Kancelaria Główna
Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego
Centrum Sportowe
Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników
Sekcja Inwentaryzacji
Domy Studenckie

Schemat organizacyjny pionu kanclerza

Schemat jedn. org. bezpośrednio podporządkowanych zastępcy kanclerza