Zamówienia publiczne

Szczegółowe zasady postępowania przy udzielaniu zamówień w Politechnice Lubelskiej reguluje Zarządzenie Nr R-9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. 

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr R-9/2021 stosuje się przepisy dotychczasowe:

  • Zarządzenie Nr R-8/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej;
  • Zarządzenie Nr R-9/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.