Zakres kompetencji

Do zakresu działania prorektora ds. ogólnych i rozwoju należy w szczególności:

 1. współpraca z władzami samorządowymi i administracyjnymi regionu, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, zawodowymi organizacjami samorządowymi, organizacjami pracodawców;

 2. współpraca ze środowiskiem gospodarczo-biznesowym;

 3. koordynowanie oferty usług Uczelni dla podmiotów gospodarczych i promocja tych usług;

 4. koordynowanie oferty kształcenia ustawicznego;

 5. popularyzacja działalności i osiągnięć Uczelni w regionie oraz współpraca z prorektorem ds. nauki i prorektorem ds. studenckich w tym zakresie;

 6. współpraca z organizacjami związkowymi i społecznymi działającymi w Uczelni;

 7. współpraca z komisjami senackimi i uczelnianymi w zakresie zagadnień będących przedmiotem działalności prorektora ds. ogólnych i rozwoju;

 8. współpraca z Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej;

 9. współpraca z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej;

 10. utrzymywanie więzi Uczelni z jej absolwentami;

 11. prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem w zakresie odznaczeń państwowych, nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz nagród rektora;

 12. zawieranie umów na prace badawczo-wdrożeniowe w granicach upoważnienia udzielonego przez rektora;

 13. nadzór nad działalnością Centrum Innowacji i Transferu Technologii;

 14. nadzór nad działalnością Centrum Informatycznego;

 15. nadzór nad działalnością Biura Karier i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.