Zakres kompetencji

Do zakresu działania prorektora ds. studenckich należy planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja procesu uczenia się na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia;

 2. sprawy: systemu studiów, programów studiów, w tym planów studiów, organizacji, funkcjonowania, modernizacji i jakości procesu dydaktycznego, przyjęć na studia i procesu dydaktycznego oraz sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian w tym zakresie;

 3. koordynowanie procesu doskonalenia dydaktyki poprzez unowocześnienia programów studiów;

 4. działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z działalności dydaktycznej Uczelni;

 5. nadzór nad zaplanowaną realizacją struktury kosztów i przychodów w zakresie działalności pionu prorektora ds. studenckich;

 6. wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój dydaktyki i promocję Uczelni w zakresie określonym przez rektora;

 7. nadzór i kontrola przebiegu toku studiów w wydziałach oraz przestrzeganie postanowień Regulaminu studiów;

 8. całokształt spraw związanych z rekrutacją i kształceniem cudzoziemców;

 9. rozwijanie form kształcenia ustawicznego;

 10. zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz podpisywanie związanych z nimi wypłat według pełnomocnictw nadanych przez rektora;

 11. koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Nauczania i Toku Studiów;

 12. koordynacja i nadzór nad działalnością Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

 13. koordynacja i nadzór nad działalnością Biura Kształcenia Międzynarodowego;

 14. ustalanie zasad i trybu przyznawania studentom świadczeń określonych w art. 86 ustawy PSWiN, planowanie, podział i kontrola wykorzystania funduszu stypendialnego (środków finansowych pochodzących z subwencji przeznaczonych na ten cel); 

 15. dysponowanie uczelnianym funduszem stypendialnym dla studentów i doktorantów;

 16. nadzór i kontrola wydatkowania środków finansowych pochodzących z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;

 17. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji i sprawozdawczością w zakresie przyjęć na studia, toku studiów, pomocy materialnej;

 18. nadzór, kontrola i koordynacja realizacji form pomocy materialnej i spraw socjalno-bytowych studentów;

 19. koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Spraw Studenckich;

 20. współpraca z Samorządem Studenckim i z organizacjami studenckimi oraz kontrola wykorzystywania przyznawanych im środków budżetowych;

 21. koordynacja i wspomaganie wszystkich form działalności studenckiej;

 22. opieka nad studenckim ruchem naukowym i inspirowanie działań umożliwiających włączenie studentów do prowadzonych prac naukowo-badawczych;

 23. nadzór, kontrola i rejestracja organizacji studenckich;

 24. wnioskowanie w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelni związanych z procesem nauczania i wychowania;

 25. współpraca z senackimi i uczelnianymi komisjami w zakresie zagadnień dotyczących wychowania i kształcenia;

 26. koordynacja współpracy w zakresie działalności dydaktycznej z innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne;

 27. realizacja programu działalności Politechniki, uchwał Senatu oraz zaleceń pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania;

 28. współpraca z wyznaczonymi organizacjami, instytucjami i komisjami.