7 PR

7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE (2007-2013)

7 PROGRAM RAMOWY UE składa się z czterech podstawowych komponentów:

 

COOPERATION   WSPóŁPRACA
CAPACITIES       MOŻLIWOŚCI
IDEAS                  POMYSŁY
PEOPLE               LUDZIE   

oraz dwóch programów szczególnych:

WSPóLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE KOMISJI EUROPEJSKIEJ (JRC)
EURATOM

 

 

Kiedy można złożyć projekt?

 

Tylko w odpowiedzi na ogłaszane przez Komisję Europejską konkursy. Wszystkie konkursy ogłaszane są na stronie CORDIS:

 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 

Czy mogę sam/a określić interesującą mnie tematykę badawczą i złożyć projekt?

 

  • NIE - programy COOPERATION i CAPACITIES mają ściśle określone przez Komisję Europejską tematy badawcze, opisane szczegółowo w Programie Pracy każdego tematu oraz konkursu. Złożyć projekt można jedynie w odpowiedzi na konkurs ogłaszany przez Komisję Europejską.

  • TAK – programy PEOPLE i IDEAS charakteryzuje tzw. „bottom-up approach” – wnioskodawca samodzielnie określa tematykę badawczą, a wniosek konkursowy przygotowuje zgodnie z zasadami określonymi w danym programie i konkursie.

 

Poszczególne komponenty programów zawierają szereg tematów szczegółowych:

 

WSPóŁPRACA - COOPERATION

Wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 

1. Zdrowie 
    Health HEALTH

2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia
    Food, Agriculture and Fisheries Biotechnology KBBE

3. Technologie informacyjne i komunikacyjne
    Information & communication technologies ICT
4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne   
    Nanosciences, nanotechnologies,& new production technologies NMP

5. Energia  
    Energy ENERGY

6. Środowisko
    Environment (including Climate Change) ENV

7. Transport
    Transport (including aeronautics) SST

8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka  
    Socio-economic Sciences and the Humanities SSH

9. Przestrzeń kosmiczna
    Space SPACE

10.Bezpieczeństwo
    Security SEC

 

 

MOŻLIWOŚCI - CAPACITIES

Optymalne wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału z zakresie badań i innowacji. Program obejmuje następujące tematy szczegółowe:
 

1. Infrastruktury badawcze
    Research infrastructures

2. Badania na rzecz MŚP
    Research for the benefit of SMEs

3. Regiony wiedzy
    Regions of knowledge

4. Potencjał badawczy
    Research potential of Convergence Regions

5. Nauka w społeczeństwie
    Science in society

6. Spójny rozwój polityk badawczych 
    Support to the coherent development of research policies

7. Współpraca międzynarodowa
    International cooperation

 

 

POMYSŁY – IDEAS

Nowatorski program wspierania najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badań naukowych znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research) będących nowym rozumieniem badań podstawowych. Program pod nadzorem Europejskiej Rady Badań (ERC). Oferuje dwa rodzaje grantów - ERC Starting Independent Research Grant (ERC StG) dla młodych naukowców z tytułem doktora, oraz ERC Advanced Investigator Grant (ERC AdG) dla bardziej doświadczonych naukowców. Określenie „młody” w żadnym razie nie odnosi się do wieku biologicznego, a do doświadczenia naukowego. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w tym programie określone są w Programie Pracy.   

 

 

LUDZIE – PEOPLE

Program składający się z różnego typu projektów badawczo-szkoleniowych nazwanych "akcjami Marie Curie", projektów wspierających rozwój kariery naukowej indywidualnych naukowców oraz projektów wspierających tworzenie europejskiego rynku pracy dla naukowców poprzez usuwanie przeszkód dla mobilności i rozszerzanie ich perspektyw zawodowych. Różne typy projektów programu PEOPLE przedstawione są na naszej stronie w zakładce „Mobilność naukowców”. 

 

 

Wspólnotowe Centra Badawcze - JRC

Wspólnotowe Centra Badawcze – (Joint Research Centres – JRC) to siedem Instytutów Badawczych usytuowanych w pięciu krajach europejskich. JRC oferuje wiele możliwości pracy młodym i doświadczonym naukowcom oraz ekspertom z Krajów Członkowskich i kandydujących do UE, zarówno jako personel statutowy (urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi) oraz personel niestatutowy (stypendia dla młodych i doświadczonych naukowców, praktyki, praca czasowa dla Delegowanych Krajowych Ekspertów).

 

EURATOM

Badania nuklearne w programie Euratom obejmują dwa priorytety: badania energii syntezy termojądrowej oraz rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem.

 

 

 

Dokumenty niezbędne do złożenia projektu:

1.      Call fiche  (Call for Proposal) – ogólnie treść konkursu, tematy, schematy, warunki, terminy, ile etapów, inne.

 

2.      Work Programme – o czym pisać, przy użyciu, jakich schematów, jaki budżet, ilu partnerów, inne informacje szczegółowe.
- Część ogólna, np. Cooperation, People
- Część szczegółowa, dot. określonego konkursu!!!

 

3.      Guide for Applicants – jak sporządzić wniosek, szczegółowa instrukcja wypełniania formularzy administracyjnych oraz schemat pisania części merytorycznej wniosku. Każdy schemat posiada odrębny przewodnik. Np:
- Guide for Applicants (Collaborative projects - CP)
- Guide for Applicants (Coordination and Support Action, Supporting - CSASA)

 

 

Na stronie CORDIS (http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html) w zakładce „Find a call” znajdują się wszystkie niezbędne do złożenie projektu dokumenty i informacje uzupełniające.

Jak napisać wniosek 7PR