ERA-NET

Projekty ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji Unii Europejskiej dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Reseach Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy.


System ERA-NET ma wzmocnić i rozwinąć koordynację krajowych i regionalnych działań badawczych poprzez:

 • Ustanowienie ram dla wdrażania publicznych programów badawczych w celu polepszenia koordynacji działań. Obejmie to wspieranie nowych systemów ERA-NET, rozszerzenie i pogłębienie zakresu istniejących, np. poprzez zwiększanie liczby uczestników oraz wzajemne otwieranie ich programów;
 • Zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego Wspólnoty dla uczestników łączących swoje zasoby na potrzeby wspólnych zaproszeń do składania wniosków w ramach odpowiednich krajowych i regionalnych programów (ERA-NET PLUS).Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją wskazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe w ramach konsorcjów Era-Netowych. Formuła Era-Netów, opierająca się na realizacji wspólnotowego celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich na rzecz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Przebieg konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej NCBiR;
 • Złożenie wstępnej (i/lub pełnej oferty);
 • Ocena kwalifikowalności wnioskodawcy;
 • Ocena indywidualna oferty;
 • Uzgodnienie oceny;
 • Panel ekspertów;
 • Lista rankingowa.


Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procesu składania wniosków różnią się w zależności od ogłoszonego konkursu.


Szczególnym rodzajem projektów ERA-NET jest formuła ERA-NET Plus. Podstawowe różnice w stosunku do era-netów są następujące:

 • konsorcja powstają wyłącznie w celu realizacji międzynarodowego konkursu na projekty, bazując najczęściej na doświadczeniu poszczególnych partnerów współpracujących poprzednio w ramach era-netu;
 • partnerzy konsorcjum ERA-NET Plus to instytucje odpowiedzialne za wdrażanie narodowych programów badań obejmujący tematykę konkursu;
 • finansowanie krajowe, przeznaczone dla projektów badawczych, może zostać zwiększone o maksymalnie 33% całości budżetu konkursu ze środków Komisji Europejskiej;
 • Komisja Europejska nie finansuje zadań koordynacyjnych i zarządzania konsorcjum a jedynie przygotowanie i organizację konkursu.