EUREKA

Inicjatywa Eureka wspiera współpracę pomiędzy partnerami z różnych państw, którzy realizują wspólne projekty badawcze. Partnerzy z państw członkowskich realizują wspólne przedsięwzięcie uznane za ważne dla gospodarki europejskiej, angażując przy tym również środki własne.

Projekty Eureki powstają oddolnie w wyniku porozumień między partnerami, którymi mogą być instytucje naukowe i badawcze, firmy przemysłowe i komercyjne.

Program Eureka nie jest jednym z licznych programów UE; podstawowa różnica polega na tym, że Eureka nie posiada centralnego funduszu na finansowanie wspólnych projektów. To państwa członkowskie Inicjatywy Eureka w ramach swoich narodowych procedur, wspierają finansowo realizację projektu.

W przypadku Polski, instytucje uczestniczące w programie, mogą starać się o dofinansowanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kryteria i tryb ubiegania się o dofinansowanie reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188 poz. 1345 i 1346). W ramach tego rozporządzenia, projekty Eureka podlegają procedurze finansowania projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych (tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie domowejKancelarii Sejmu).

W każdym państwie członkowskim Inicjatywy Eureka działają Narodowi Koordynatorzy Projektów Eureki, odpowiedzialni za dystrybucję informacji, ocenę propozycji projektów, pomoc dla potencjalnych partnerów w zakresie formułowania propozycji projektów oraz znalezieniu partnerów, następnie pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie.


POLSKIE BIURO EUREKI działa w Zespole zarządzania strategicznymi programami badawczymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


POLSKIM KOORDYNATOREM PROJEKTÓW EUREKI jest:
p. Jerzy Tokarski
Tel: + 48 (0) 515 061 534
Fax: +48 (22) 58 30 504
Email: j.tokarski@ncbir.gov.pl


Projekty EUREKI powstają oddolnie w wyniku porozumień pomiędzy partnerami, którymi mogą być instytucje naukowe i badawcze, firmy przemysłowe i komercyjne.

Projekt jest:

• proponowany, definiowany i zarządzany przez partnerów (the ‘bottom up’ approach);
• międzynarodowy – partnerzy przynajmniej z 2 krajów członkowskich EUREKI (34);
• realizowany dla i z udziałem firmy przemysłowej (komercyjnej);
• ukierunkowany na innowacyjne produkty/technologie/usługi rynkowe;
• niezwiązany z techniką wojskową.